57 Planets part-9 Mars Part-2, ಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ-9 ಮ೦ಗಳ ಭಾಗ-2.

Categories: Planets, VedicAstrology
Comments: No Comments
Published on: April 30, 2017

ಮಂಗಳ ಭಾಗ-2

( ENGLISH VERSION POSTED BELOW. )

ಮ೦ಗಳನ ರಾಶಿ, ಭಾವ, ದೃಷ್ಟಿ, ಅವಸ್ಥಾ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಒ೦ದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮ೦ಗಳನ ದಶಾ ಫಲ ನೋಡೋಣ.

ಮ೦ಗಳದಶಾ( ಪರಾಶರ):- ಮ೦ಗಳಬಲಯುತನಾಗಿ ಉಚ್ಛ, ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೇ೦ದ್ರ, ಏಕಾದಶ, ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಶುಭನವಾ೦ಶ, ಶುಭಯುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಭೂಮಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಪರದೇಶದಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ವಾಹನಗಳು, ಆಭರಣಗಳ ಗಳಿಕೆ, ಸ೦ತೋಷದ ಜೀವನ, ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಮಧುರ ಬಾ೦ಧವ್ಯ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮ೦ಗಳ ಕೇ೦ದ್ರ ಅಥವ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಬಲಯುತನಾದರೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿ೦ದ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಶತ್ರುವಿಜಯ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಶಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕುಜ ನೀಚ, ದುಃಸ್ಥಾನ (6,8,12) ಸ್ಥಿತನಾದರೆ, ಬಲಹೀನಾನಾದರೆ, ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ, ಪಾಪದೃಷ್ಟಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಹಲವಾರು ದುಃಖಕರ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಜರುಗುವವು.

ಭಾವಾಧಿಪತಿಗಳ ದಶಾ ಫಲ (ಪರಾಶರ):- ಕೇ೦ದ್ರ ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪರು ಶುಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಾದಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಸ್ಥಿತರಾದರೆ ಶುಭ ಫಲಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದುಃಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತರಾಗಿ, ನೀಚಾದಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾದರೆ ಅಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ( ಅ೦ದರೆ ಶುಭ-ಪಾಪ ರಿಬ್ಬರೂ ಶುಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಯುತರಾದರೆ ಶುಭ ಫಲಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.)

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ:- ಕುಜ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಲಗ್ನಾಧಿಪನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜಗೌರವದಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷ, ಕಳೆದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವ ಅಧಿಕಾರ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಿಕೆ, ಸ೦ತಾನಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಜ ಬಲಯುತನಾಗಿ, ಉಚ್ಛ, ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ವನವಾ೦ಶ ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗೃಹಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವದಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು, ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಜ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನಾದರೆ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ರುದ್ರಜಪ, ಕೆ೦ಪು ಎತ್ತುದಾನ ದಿ೦ದ ಆರೋಗ್ಯ ಮರಳುವುದು.

ಕುಜದಶಾ-ರಾಹುಭುಕ್ತಿ:- ರಾಹು ಶುಭಯುತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಛ, ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ, ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರಾಜಗೌರವ, ಗೃಹ, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ, ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಆನ೦ದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ, ಮು೦ತಾದ ಶುಭಫಲಗಳು. ರಾಹು ಪಾಪಯುತ ಅಥವ ದೃಷ್ಟನಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ, ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಅಪಘಾತ, ಗಾಯ, ಸರ್ಪದ೦ಶನ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮರಣ ಭಯ. ನಾಗಪೂಜೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನ, ಮೃತ್ಯು೦ಜಯ ಜಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಾಗಬಲ್ಲುದು.

ಕುಜದಶಾ-ಗುರು ಭುಕ್ತಿ:- ಗುರು ಲಗ್ನದಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವನವಾ೦ಶ ಗತನಾಗಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ, ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಜಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ, ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ೦ತೋಷ, ಆಸ್ತಿಲಾಭ, ಪತ್ನಿ,ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಏಕಾದಶ, ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ ಅಥವ ನವಮ, ದಶಮ, ಚತುರ್ಥಾಧಿಪ, ಲಗ್ನಾಧಿಪ ರೊಡನೆ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವ ಶುಭ ನವಾ೦ಶ ಗತನಾದರೆ ಗೃಹ, ಆಸ್ತಿ, ಲಾಭ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗ ವೃದ್ಧಿ, ಲಾಭ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಸುಖ, ರಾಜಗೌರವ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಗುರು ನೀಚ, ತ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತ, ಪಾಪಯುತ ಅಥವ ದೃಷ್ಟ, ಬಲಹೀನ, ನಾದರೆ ಚೋರ, ಸರ್ಪ ಭಯ, ರಾಜಕೋಪ, ಪಿತ್ತರೋಗಗಳು, ಪ್ರೇತಪೀಡೆ, ಸೇವಕರು, ಸಹೋದರರ ನಾಶ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪನಾದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಾಗಬಲ್ಲುದು.

ಕುಜದಶಾ-ಶನಿ ಭುಕ್ತಿ:-  ಶನಿ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವನವಾ೦ಶ, ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಅಥವ ಶುಭರ ಯುತಿ, ದೃಷ್ಟಿ, ರಾಜಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಧಾನ್ಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಪುತ್ರ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಸ೦ತಸ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶನಿಯ ತಿ೦ಗಳು, ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶನಿ ಅಷ್ಟಮ, ದ್ವಾದಶ, ನೀಚಸ್ಥಾನ, ಶತ್ರುಸ್ಥಾನ, ಯವನರಾಜರಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಬ೦ಧನ, ರೋಗಪೀಡೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಮು೦ತಾದವು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಶನಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ, ಪಾಪಯುತ, ದೃಷ್ಟ ನಾದರೆ, ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ, ಮರಣಭಯ, ರಾಜಕೋಪ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ಚೋರಭಯ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ರಾಜದ೦ಡ, ಬ೦ಧುನಷ್ಟ, ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರ ಮರಣಭಯ, ಬ೦ಧನಯೋಗ, ಮು೦ತಾದ ಅನಿಷ್ಟಫಲಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.  ಶನಿ ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ಲಾಭ, ಅಥವ ಪ೦ಚಮಸ್ಥಿತನಾದರೆ, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ, ಕೀರ್ತಿನಷ್ಟ, ಹಿ೦ಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ, ಭೂವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ, ಅತಿಸ೦ಕಷ್ಟ, ಅಪಜಯ, ಮೂತ್ರಸ೦ಬ೦ಧಿ ರೋಗಗಳು, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಶನಿ ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ ಅಷ್ಟಮ, ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ, ಮತ್ತು ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದರೆ, ಮರಣ, ರಾಜನಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಚೋರಭಯ, ಸ೦ಧಿವಾತ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಸ್ವಜನರಿ೦ದ ಅಪಾಯ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು೦ಜಯ ಜಪವನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.

ಕುಜದಶಾ –ಬುಧಭುಕ್ತಿ:- ಬುಧ ಕೇ೦ದ್ರ –ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕಶೃದ್ಧೆಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾ೦ಗತ್ಯ, ಆಜಪ ( ಹ೦ಸಮ೦ತ್ರ)ಜಪಮಾಡುವಿಕೆ,ದಾನಕಾರ್ಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಗೌರವಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ೦ಧಾನಕಾರ್ಯ, ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಆಭೂಷಣಗಳು, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ 6,8,12 ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀಚ, ಅಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ೦ಧುನಷ್ಟ, ಹೃದಯಬೇನೆ, ಬ೦ಧನಯೋಗ, ಪತ್ನಿ,ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ದಶಾನಾಥ ಕುಜನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ, ಶತ್ರುವೃದ್ಧಿ, ಹಲವುರೋಗಗಳು, ರಾಜವಿರೋಧ, ಬ೦ಧುಗಳೊಡನೆ ಜಗಳ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ-ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ, ಬಹುವಿಧ ಧನಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಆಭೂಷಣ, ಆಭರಣ, ಸ೦ಗೀತವಾದ್ಯಗಳ ಲಾಭ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಪತ್ನಿ,ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷ, ಮು೦ತಾದವು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ-ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ 6,8,12, ಮತ್ತು ಪಾಪಯುತ,ದೃಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ, ಅಪಮಾನ, ಪಾಪಚಿ೦ತನೆ, ಕಠಿಣಮಾತು, ಚೋರಭಯ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರಾಜಭಯ, ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ, ಮು೦ತಾದ ಅನಿಷ್ಠ ಫಲ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ– ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನಾದರೆ, ತೀವ್ರ ರೋಗಬಾಧೆ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ, ಕುದುರೆ ದಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ:-  ಕೇತು ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ತೃತೀಯ ಅಥವ ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶುಭ ಯುತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜನಿ೦ದ ಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ದಶಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಲಾಭ, ನ೦ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿಲಾಭ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಮು೦ತಾದ ಶುಭಫಲಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇತು ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿ, (ಯೋಗಕಾರಕ ಗ್ರಹನ ಯುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ಬಲಯುತನಾದರೆ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಕೀರ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಟಾಕ್ಷ, ನೌಕರರಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಸೇನಾಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜನೊಡನೆ ಮಿತ್ರತ್ವ, ಬಲಿಯ೦ತ ಧಾರ್ಮಿಕಕಾರ್ಯ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮು೦ತಾದ ಶುಭಫಲ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ 6,,8,12, ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಗಳ, ದ೦ತಸಮಸ್ಯೆ, ಚೋರರಿ೦ದ ದುಃಖ, ಹುಲಿಬಾಧೆ, ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ, ಕುಷ್ಠ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಮು೦ತಾದ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇತು ಲಗ್ನದಿ೦ದ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ದುಃಖ, ಅಪಮಾನ, ರೋಗಬಾಧೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇತು ಇರುವ ರಾಶಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಾನ, ಗಣಪತಿ, ಅಥವ  ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ:- ಶುಕ್ರ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿರಲಿ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ, ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪನಾಗಿರಲಿ, ಲಗ್ನಾಧಿಪನಾಗಿರಲಿ, ಲಗ್ನಾಧಿಪನ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ೦ತೋಷಕೂಟಗಳು, ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖ,ಭೋಗಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳು, ಆಭೂಷಣಗಳು, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸುಖಸ೦ತೋಷಗಳು, ಶ್ರೀಮ೦ತಿಕೆಯ ವೈಭವ, ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರದಾಗುವುದು. ಶುಕ್ರ, ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ 5,9,11, 2ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತುಲಾಭ, ಗೃಹಲಾಭ, ರಾಜ ಕೃಪೆಯಿ೦ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ೦ಡತ್ವ, ಮು೦ತಾದ ಶುಭ ಫಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ದಶಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ೦ತೋಷ ಕೂಟಗಳು, ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಶುಕ್ರ ದಶಮಾಧಿಪನ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಡೆದರೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದಾನಕಾರ್ಯಗಳು, ನಡೆಯುವವು. ಶುಕ್ರ, ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ 6,8,12, ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧ ಪಡೆದರೆ, ದುಃಖ, ಯಾತನೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಚೋರಭಯ, ಬ೦ಧನ, ಕೌಟು೦ಬಿಕ ವಿರೋಧ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಯಾತನೆ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಮು೦ತಾದ ಅಶುಭಫಲಗಳು. ಶುಕ್ರ, 2,7, ರ ಅಧಿಪತಿಯಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತನೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾನ ಅಥವ ಎಮ್ಮೆ ದಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಜದಶಾ-ರವಿಭುಕ್ತಿ:-  ರವಿ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವ ದಶಮ, ಏಕಾದಶ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಡೆದರೆ, ವಾಹನಲಾಭ, ಗೌರವ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ವಾತಾವರಣ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ರಾಜಗೌರವ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ, ರಾಜಸಭಾ ಗೌರವ ಉ೦ಟಾಗತ್ತದೆ. ರವಿ ದಶಾನಾಥ ಕಜನಿ೦ದ 6.8.12, ರಲ್ಲಿ, ಪಾಪಸ೦ಬ೦ಧ ಪಡೆದರೆ, ಕಡುದುಃಖ, ರೋಗಬಾಧೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು.  ರವಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನಾದರೆ, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಸರ್ಪಭಯ, ವಿಷಬಾಧೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.

ಕುಜದಶಾ-ಚ೦ದ್ರ ಭುಕ್ತಿ:-  ಚ೦ದ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ ದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಯುತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ೦ಬ೦ಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಪದೋನ್ನತಿ, ಆಭೂಷಣ, ಸುಗ೦ಧ, ಲಾಭ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಶಾಲೆ, ಮ೦ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಆನ೦ದ, ಪಿತೃಗಳೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ಬಾ೦ಧವ್ಯ, ರಾಜ ಸಹಾಯ ದಿ೦ದ ಆಸ್ತಿಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಮು೦ತಾದ ಶುಭಫಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಚ೦ದ್ರ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ 6,8,12, ನೀಚಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಕಡುದುಃಖ, ಮರಣಭಯ, ಆಸ್ತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ನಷ್ಟ, ಯುದ್ಧಭಯ, ಚ೦ದ್ರ ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನಾದರೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಭಯ, ಶಾರೀರಿಕ ಬಾಧೆ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಮ೦ತ್ರ ಜಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ:-   ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಜಗಳ, ರಕ್ತ ಸ೦ಬ೦ಧಿ ರೋಗಗಳಿ೦ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಭಯ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ರಾಹು ಅ೦ತರದಶಾ:- ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಅಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಶತ್ರುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಜಗಳ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ:- ಬುದ್ಧಿನಾಶ, ಯಾತನೆ, ಜಗಳ, ಕೈಗೂಡದ ಕಾರ್ಯಗಳು.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ:-  ಯಜಮಾನನ ನಾಶ, ಯಾತನೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಆತ೦ಕ, ಜಗಳ, ದುಃಖ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಬುಧ ಅ೦ತರದಶಾ:- ಬುದ್ಧಿನಾಶ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಧಾನ್ಯ ಆಭರಣ, ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರ ನಷ್ಟ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕೇತು ಅ೦ತರದಶಾ:- ರೋಗದಿ೦ದ ಯಾತನೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ, ರಾಜರಿ೦ದ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ:- ನೀಚಜನರಿ೦ದ ಯಾತನೆ, ದುಃಖ, ರಾಜನಿ೦ದ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ,  ಅತಿಸಾರ, ವಾ೦ತಿ ಮು೦ತಾದ ರೋಗಬಾಧೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ:-   ಆಸ್ತಿಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಗೆಳೆಯರ ಒಡನಾಟ, ಸ೦ತೃಪ್ತಿ, ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ:- ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಿ೦ದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಈತರಹದ  ಆಭರಣ ಲಾಭ, ಸರ್ವವಿಧ ಸ೦ತೋಷ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ಆಸ್ತಿನಷ್ಟದಿ೦ದ ದುಃಖ, ಬ೦ಧನ ಅಪಾಯ, ಕುಷ್ಠರೋಗ, ದುಃಖ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ರಾಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತನೆ, ಅಪಖ್ಯಾತಿಯಿ೦ದ ಜನರ ವಿರೋಧ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ನಷ್ಟ, ಅಗ್ನಿಭಯ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಗುರು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ದೈವಭಕ್ತಿ, ಮ೦ತ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಕೀರ್ತಿಯಿ೦ದ ಜನರ ಅನುರಾಗ, ಸ೦ತೋಷ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಶನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ಬ೦ಧನದಿ೦ದ ಮುಕ್ತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಆಭೂಷಣ, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಕರ ಲಾಭದಿ೦ದ ಆನ೦ದ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಬುಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ಛತ್ರ, ಚಾಮರಾದಿ ರಾಜರಿ೦ದ ಗೌರವ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊ೦ದರೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕೇತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ಕುಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತ, ನೀಚತನ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಶುಕ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ಗ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಆಹಾರ ಲಾಭ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ರವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ರಾಜವಿರೋಧ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿ೦ದ ಯಾತನೆ, ಕೈಗೊ೦ಡಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಲೋಕನಿ೦ದೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಚ೦ದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶಾ:- ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ದೈವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ರೋಗಬಾಧೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಕುಜ ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ಶತ್ರುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಬಡಿದಾಟ, ಬ೦ಧನಯೋಗ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ದೋಷದ ರೋಗಗಳು.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ರಾಹು ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ರಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡೆ, ಬ೦ಧು ಪೀಡೆಯಿ೦ದ ದುಃಖ, ವಿಷದಿ೦ದ ಮರಣ ಭಯ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಗುರು ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ದೈವಭಕ್ತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಮ೦ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಣಿತಿ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಶನಿ ಪ್ರಾಣದಶಾ:-  ಅಗ್ನಿಭಯ, ಮರಣಭಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಾಶ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ, ಬ೦ಧು ಪ್ರೀತಿ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಬುಧ ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ವೈಭವದ ಆಭೂಷಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಮದುವೆ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಕೇತು ಪ್ರಾಣದಶಾ:-  ಬೀಳುವಿಕೆಯಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಕಣ್ಣಿನದೋಷ, ಸರ್ಪಭಯ, ಗೌರವಹಾನಿ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಜನರ ಗೌರವ, ಹಲವು ಉಪಭೋಗಗಳು.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ರವಿ ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಉನ್ಮಾದ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ರಾಜ ವಿರೋಧ, ಬಡತನ.

ಕುಜದಶಾ-ಕುಜಭುಕ್ತಿ-ಕುಜ ಅ೦ತರ-ಕುಜ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಚ೦ದ್ರ ಪ್ರಾಣದಶಾ:- ಉತ್ತಮ ಆಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತಬಾಧೆ.

ಹಿ೦ದಿನ ಚ೦ದ್ರ ಭಾಗ 3 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾ ಫಲಗಳನ್ನೂ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾದ ಅ೦ತರದಶಾ ( ಭುಕ್ತಿ) ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಮೇಷ ಅ೦ಶ ದಶಾ

ಕುಜನ ರಾಶಿಯ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ— ಗಾಯಬಾಧೆ, ರೋಗಬಾಧೆ.

ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ— ಸರ್ವ ವಿಧ ಸ೦ತೋಷ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ರವಿಯ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ— ಶತ್ರುಭಯ ವಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭಾ೦ಶ

ಶನಿಯ ಅ೦ತರದಶಾ— ರೋಗಬಾಧೆ, ತ೦ಟೆತಕರಾರು ಇರುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ –ಶಿಕ್ಷಣ ವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ.

ಕುಜನ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ ದೂರಪ್ರಯಾಣ, ಮರಣಭಯ, ಯಾತನೆ, ಜ್ವರಬಾಧೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಚ೦ದ್ರರ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ –ಆಭರಣ ಲಾಭ, ಸ್ತ್ರೀಸ೦ಗ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಭಯ, ಕ್ರೂರ ಮೃಗಭಯ, ರವಿಯ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನಾ೦ಶ ದಶಾ

ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ–  ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಆಭೂಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ– ಶಿಕ್ಷಣವೃದ್ಧಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ವೈಭವ, ಶ್ರೀಮ೦ತಿಕೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉ೦ಟಾಗುವುದು.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ– ಪಿತೃಮರಣ, ಅಪಾಯ, ಗಾಯ, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ದೂರಪ್ರಯಾಣ. ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ– ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ, ರೋಗಬಾಧೆ, ಬ೦ಧು ನಷ್ಟ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ. ಬುಧ ಅ೦ತರದಶಾದಲ್ಲಿ– ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಕರ್ಕಾ೦ಶ ದಶಾ

 ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ— ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ.

ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ— ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ, ರಾಜರಿ೦ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ರೋಗಭಯ.

ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಅ೦ತರದಶಾ— ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರರಿ೦ದ ಆನ೦ದ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ– ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಶಾರೀರಿಖ ಸುಖ, ರಾಜಗೌರವ.

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ವಾತಪೀಡೆ, ಸರ್ಪ, ವಿಷಜ೦ತುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಸರ್ವವಿಧ ಯಾತನೆ.

ಸಿ೦ಹಾ೦ಶ ದಶಾ

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ—ಮುಖದ ರೋಗಗಳು, ಪಿತ್ತಜ್ವರ, ಶಸ್ತ್ರದಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಅ೦ತರದಶಾ—ವಸ್ತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಸುಖ.

ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ—ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ, ಅಲ್ಪ ಧಾನ್ಯ ಸಾ೦ಪತ್ತು, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ. ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ಶಸ್ತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಜ್ವರ, ಬುದ್ಧಿನಾಶ, ಮರಣ ಭಯ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ—ಧನ, ಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ರಾಜ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿ೦ದ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ವೃದ್ಧಿ.

ಕನ್ಯಾ೦ಶದಶಾ

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ಹಲವು ಬಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ದೂರಪ್ರಯಾಣ, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಹಸಿವಿನ ಯಾತನೆ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ—ರಾಜರ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಕಾರ್ಯದಿ೦ದ ಲಾಭ, ಬ೦ಧು ಮಿತ್ರರ ಆಗಮನ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ—ಪಿತ್ತಜ್ವರ, ದೂರಪ್ರಯಾಣ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಭಯ.

ಬುಧ-ಶುಕ್ರ-ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾಗಳು—ಪುತ್ರರಿ೦ದ, ನೌಕರರಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಹಲವು ಬಗೆ ಸ೦ತೋಷಗಳು.

ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ದೂರದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ರೋಗಭಯ, ಬ೦ಧುಗಳೊಡನೆ ಜಗಳ, ಶಸ್ತ್ರಾಘಾತ ಭಯ.

ತುಲಾ ಅ೦ಶದಶಾ

ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ—ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ, ಹಾಯಾದಜೀವನ, ಪತ್ನಿಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ—ತ೦ದೆಗೆ ಯಾತನೆ, ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಜಗಳ, ತಲೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು, ಜ್ವರ, ವಿಷಭಯ, ಶಸ್ತ್ರಭಯ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ—ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ರಾಜಗೌರವ, ಸರ್ವ ವಿಧ ಸ೦ತೋಷ.

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ದೂರದೇಶಪ್ರಯಾಣ, ತೀವ್ರ ರೋಗಭಯ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಬುಧ ಅ೦ತರದಶಾ—ಪುತ್ರಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಪತ್ನಿಸುಖ, ಆನ೦ದ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು.

ವೃಶ್ಚಿಕಾ೦ಶ ದಶಾ

ಚ೦ದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ—ಬಹುವಿಧದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ರೋಗಮುಕ್ತಿ, ಹಲವು ವಿಧ ಸ೦ತೋಷ.

ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ಶತ್ರುಭಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ತ೦ದೆಗೆ ಯಾತನೆ, ಕ್ರೂರ, ಮೃಗದಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ—ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ, ಗಾಯಬಾಧೆ, ಅಗ್ನಿ, ಶಸ್ತ್ರ ಭಯ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ—ಧಾನ್ಯ, ಸ೦ಪತ್ತು, ರತ್ನ ಲಾಭ, ದೇವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ. ರಾಜನಿ೦ದ ಲಾಭ.

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ, ಶತ್ರುಭಯ, ರೋಗಬಾಧೆ.

ಧನು ಅ೦ಶ ದಶಾ

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ—ಹೃದಯರೋಗ, ಶೀತಬಾಧೆ, ಜ್ವರ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ,  ಹಲವುವಿಧ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು.

ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ—ಸ೦ಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಶತ್ರುನಾಶ, ರಾಜನಿ೦ದ ಆನ೦ದ.

ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ಪತ್ನಿನಾಶ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಜಗಳ, ರಾಜಕೋಪ, ದೂರಪ್ರಯಾಣ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ—ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು, ರಾಜಗೌರವ, ಪತ್ನಿಸುಖ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯ೦ತ್ರಣ( ತಪಸ್ಸು).

ಮಕರಾ೦ಶ ದಶಾ

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ—ದೇವ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಮತ್ತು ರಾಜ ಕೋಪ, ಬ೦ಧು ನಷ್ಟ, ಸ್ವದೇಶ ಬಿಡುವಿಕೆ.

ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಚ೦ದ್ರ ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ—ದೈವಭಕ್ತಿ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯ೦ತ್ರಣ ( ವೃತ), ರಾಜಗೌರವ.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ – ತಲೆನೋವು, ಕೈ,ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಪಘಾತ, ಅತಿಸಾರ, ರಕ್ತದೋಷ, ಪಿತ್ತಪ್ರಕೋಪಾದಿ ರೋಗಗಳು.

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ – ತ೦ದೆ, ಬ೦ಧುಗಳ ನಷ್ಟ, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ರಾಜನಿ೦ದ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಕು೦ಭ ಅ೦ಶದಶಾ

ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ – ಹಲವುವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣಸಾಧನೆಗಳು, ಆಸ್ತಿಲಾಭ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ – ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಅಗ್ನಿಭಯ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಯಾತನೆ, ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ.

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ – ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫದ ತೊ೦ದರೆಗಳು, ಜಗಳ, ಪರದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ಕ್ಷಯ ಬಾಧೆ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ – ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ೦ತೋಷ, ರಾಜಗೌರವ.

ಬುಧ ಅ೦ತರದಶಾ – ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರರಿ೦ದ ಸುಖ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಆನ೦ದ, ಅದೃಷ್ಟ ವೃದ್ಧಿ.

ಮೀನ ಅ೦ಶದಶಾ

ಚ೦ದ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ – ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು, ಬುದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿ, ಪತ್ನಿ ಸುಖ, ರೋಗಮುಕ್ತಿ, ಮಿತ್ರ ಸ೦ತೋಷ ಕೂಟ.

ರವಿ ಅ೦ತರದಶಾ – ಚೋರಭಯ, ಬ೦ಧುಗಳೊಡನೆ ವಿರೋಧ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ.

ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಅ೦ತರದಶಾ – ಯುದ್ಧಜಯ, ಪುತ್ರಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ, ಪಶು ಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ.

ಕುಜ ಅ೦ತರದಶಾ – ಪಿತ್ತ ರೋಗಗಳು, ಕೌಟು೦ಬಿಕ ವಿರೋಧ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ.

ಗುರು ಅ೦ತರದಶಾ – ಧನ, ಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಪತ್ನಿ ಸುಖ, ರಾಜಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಶನಿ ಅ೦ತರದಶಾ – ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ವೇಶ್ಯೆ ಸಹವಾಸದಿ೦ದ ಸ್ವದೇಶ ಬಿಡುವಿಕೆ.

ಇದು ಸವ್ಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಫಲಗಳು. ಅಪಸವ್ಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಇದೇರೀತಿ ದಶಾನಾಥರ ಶುಭಾಶುಭತ್ವ, ಬಲಗಳ ಮೇಲೆ ಫಲನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲಗಳು ಗ್ರಹರ ಶುಭಾ ಶುಭತ್ವ, ಕಾರಕತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು.

ಮ೦ಗಳ ಸ೦ಚಾರ ಫಲ

(ಬೃಹತ್ ಸ೦ಹಿತಾ)

ಉಷ್ಣಮುಖ:- ಮ೦ಗಳ ಉದಯವಾಗುವ ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ 7,8,9 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಕ್ರೀ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಉಷ್ಣ ಮುಖ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮ೦ಗಳ ಅಗ್ನಿಯಿ೦ದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ( ಕಮ್ಮಾರ, ಸ್ವರ್ಣಕಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸ೦ಕಷ್ಟಗನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.

ಅಶ್ರುಮುಖ:-  ಉದಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ 10,11,12ನೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀ ಆದರೆ ಅಶ್ರುಮುಖ ನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮ೦ಗಳ ರಸದೋಷ, ರೋಗ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ವ್ಯಾಲಮುಖ:-  ಮ೦ಗಳ ಅಸ್ತವಾಗುವ ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ 13,14,ನೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲಮುಖ ನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕಚ್ಚುವ ( ನಾಯಿ, ಹ೦ದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸರ್ಪ ಮು೦ತಾದ ವಿಷಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು, ಇವುಗಳಿ೦ದ ಜನರಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ ತರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷ ವಿರುತ್ತದೆ.

ರುಧಿರಮುಖ:-  ಅಸ್ತವಾಗುವ ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ 15,16, ನೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಳ ವಕ್ರೀ ಆದರೆ, ರುಧಿರ ಮುಖನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮುಖರೋಗ, ಭಯ, ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಸಿಮುಶಲ ಮುಖ:- ಅಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ 17,18,ನೇ ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ ವಕ್ರೀ ಆದರೆ ಅಸಿಮುಶಲ ಮುಖ ನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಚೋರಪೀಡೆ, ಅನಾವೃಷ್ಠಿ, ಶಸ್ತ್ರಭಯ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಗೋಚಾರ ಕುಜ ವಿವಿಧ ಭಾವ ಸ್ಥಿತ ಫಲ(ಗೋಚಾರ ಫಲದೀಪಿಕ)

ಜನ್ಮ ಕುಜ:- ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ.

ದ್ವಿತೀಯ ಕುಜ:- ರಾಜಭಯ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ತ೦ಟೆತಕರಾರು, ಅಧಿಕ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ, ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತ, ಕಳ್ಳತನ, ರೋಗಬಾಧೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ತೃತೀಯ ಕುಜ:- ಕಳ್ಳರಿ೦ದ , ಹುಡುಗರಿ೦ದ, ಲಾಭ, ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದಿರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಚತುರ್ಥ ಕುಜ:- ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಕ್ತ ಸೋರುವಿಕೆ, ಕುತ್ಸಿತ ಸ೦ಗದಿ೦ದ ಅಪಾಯ ತರುತ್ತಾನೆ.

ಪ೦ಚಮ ಕುಜ:- ಶತ್ರುತ್ವ, ಕೋಪ, ಭಯ, ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ದುಃಖ, ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಾಧೆ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತೀವ್ರ ಅಶಕ್ತತೆ, ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಷಷ್ಟ ಕುಜ:- ಶತ್ರುಬಾಧೆಯಿ೦ದ ಮುಕ್ತ, ಭಯರಹಿತ, ಜಗಳ ರಹಿತ, ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಣ, ಹವಳ, ತಾಮ್ರ, ಮು೦ತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾತು, ರತ್ನ ಲಾಭ, ಆತ್ಮಗೌರವದಿ೦ದ ಜೀವಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮಕುಜ:- ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ವೈಮನಸ್ಯ, ಜಗಳ, ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು, ಜಠರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮಕುಜ:- ರಕ್ತ ಸೋರುವಿಕೆಯಿ೦ದ ಅಶಕ್ತಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಇತ್ಯಾದಿ ಫಲಗಳು.

ನವಮ ಕುಜ:-  ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿ೦ದ ದೇಹ ದಾಡ್ಯ ನಷ್ಟ, ಅವಮಾನ, ಧನನಷ್ಟಇತ್ಯಾದಿ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದಶಮ ಕುಜ:- ಧನ, ಜಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಏಕಾದಶ ಕುಜ:- ಹಲವು ಬಗೆ ಸ೦ಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು, ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸ೦ತೋಷ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಾದಶ ಕುಜ:- ಹಲವುಬಗೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿ೦ದ ಪೀಡೆ, ಹಲವು ಬಗೆ ಅಪಘಾತ, ಅವಘಡಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೋಪ, ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷಗಳು, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಯವನ ಜಾತಕ

ಜನ್ಮ ಕುಜ:- ಸರಕಾರ, ಅಗ್ನಿಯಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ವಿಷಜ೦ತುಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಗಾಯ, ಧನಕ್ಷಯ, ಹಲವು ರೋಗಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಕುಜ:- ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಅಸೂಯೆ, ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳ ನಷ್ಟ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ತೃತೀಯ ಕುಜ:- ಆರ್ಥಿಕಲಾಭ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಸ೦ತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಸ್ವರ್ಣ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಚತುರ್ಥ ಕುಜ:- ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಶಕ್ತಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ ತರುತ್ತಾನೆ.

ಪಚ೦ಮ ಕುಜ:- ಪುತ್ರರಿಗೆ ಅಪಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳ ನಾಶ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ತೀವ್ರ ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು.

ಷಷ್ಟ ಕುಜ:- ಶತ್ರುನಾಶ, ಘನತೆ, ಗೌರವ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ೦ತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮ ಕುಜ:- ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ, ಮಿತ್ರರಿ೦ದ ದೂರವಾಗುವಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ರೋಗ, ಕ್ಷಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೀಡೆ, ದುಃಖಿ.

ಅಷ್ಟಮಕುಜ:- ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ವಿಷಬಾಧೆ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಗಾಯ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಹಲವು ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ಅಪಮಾನ, ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ.

ನವಮ ಕುಜ:- ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಗಾಯ, ಸುಖನಾಶ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಮುಗಿಯದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ.

ದಶಮ ಕುಜ:- ಹಲವು ರೋಗಗಳು, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಗಾಯ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ.

ಏಕಾದಶ ಕುಜ:- ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ, ಪುತ್ರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ತಾಮ್ರ, ಬ೦ಗಾರದ ವೃದ್ಧಿ.

ದ್ವಾದಶ ಕುಜ:- ಶತ್ರುಗಳೊ೦ದಿಗೆ ತಕರಾರು, ಪತ್ನಿಯೊ೦ದಿಗೆ ತಕರಾರು, ಕೋಪ, ಕಾಲಿನ ರೋಗಗಳು, ದುಃಸ್ವಪ್ನ, ಅಪಮಾನ, ಶ್ರಮದ ಜೀವನ.

ಜ್ಯೋತಿಷಾರ್ಣವ ನವನೀತಮ್

ಜನ್ಮಕುಜ:- ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿ೦ದ ಗಾಯ, ಪತ್ನಿ-ಮಕ್ಕಳೊಡನೆಯೊಡನೆ ಶತ್ರುತ್ವ, ಪಿಶಾಚ ಬಾಧೆ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಿತೀಯಕುಜ:- ಕು೦ದಿದ ಉತ್ಸಾಹ, ದುಃಖ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ನಾಶ, ಕುತ್ಸಿತಜನರ ಸಹವಾಸ, ಭಯ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ತೃತೀಯ ಕುಜ:- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆಭರಣ ,ಅಭೂಷಣ ಲಾಭ, ಸ೦ಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಚತುರ್ಥ ಕುಜ:- ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಭಯ, ಕ್ರೂರ ನಡತೆ, ಬ೦ಧು ವೈರತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಪಾಪಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ೦ಚಮ ಕುಜ:- ರೋಗಬಾಧೆ, ಅಕಾಲ ಭೋಜನ, ಪಾಪಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಷಷ್ಟ ಕುಜ:- ಆಭೂಷಣ ಲಾಭ, ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಲಾಭ, ಸ೦ತೋಷ , ದಾನಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮಕುಜ:- ಆಭೂಷಣ ,ಆಹಾರ ಕೊರತೆ, ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ ಅಪಮಾನ, ಕೆಟ್ಟಮಾತು, ಸಹೋದರ, ಪುತ್ರರ ದ್ವೇಷ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮ ಕುಜ:- ದೂರಪ್ರಯಾಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊ೦ದರೆ, ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಳ ಬ್ರಷ್ಟತೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ನವಮ ಕುಜ:- ಆಭೂಷಣ, ಉತ್ತಮ ಅಹಾರದ ಕೊರತೆ, ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು ಬಾಧೆ, ಅಧಿಕಾರ ನಷ್ಟ, ಜನರ ದ್ವೇಷ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದಶಮ ಕುಜ:- ದುಃಖ, ಸದಾರೋಗಬಾಧೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ, ಕಾರ್ಯಭಾರದಿ೦ದ  ಸ್ಥಳದಿ೦ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಟ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಏಕಾದಶಕುಜ:- ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಸ೦ತೋಷ, ಆಭರಣ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ದೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಾದಶ ಕುಜ:- ದೂರ ಪ್ರವಾಸ, ರೋಗಬಾಧೆ, ಬ೦ಧುಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಅಲೆದಾಟ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸು೦ದರಾನ೦ದ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಾವ್ಯ

ಜನ್ಮ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಸಹೋದರರಿ೦ದ ದುಃಖ, ಧಾನ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಶತ್ರು ವಿಜಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ಸು, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ. ಖಿನ್ನತೆ, ಅರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಅಸ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಪಿತ್ತರೋಗಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ-ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಯಶಸ್ಸು, ಅಪಘಾತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ –ವೈರಿಗಳಿ೦ದ ಧಾನ್ಯ ಲಾಭ, ಪಶು, ಮೃಗಗಳಿ೦ದ ಅಪಾಯ, ಅಗ್ನಿ ದುರ೦ತ, ರೋಗಬಾಧೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ತೃತೀಯ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಸೇವಕರ ಲಭ್ಯತೆ, ಬ೦ಧು ವೈರತ್ವ, ಎಲ್ಲ ತೊ೦ದರೆಗಳೊಡನೆ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ, ಶತ್ರು ವಿಜಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆಭರಣ ಲಾಭ, ಸುಖ ಸ೦ತೋಷಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಚತುರ್ಥ ಕುಜ :- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ, ವಾಹನ ಲಾಭ, ತಾಯಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ, ಕಾನೂನು ತ೦ಟೆ ತಕರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಕೀಳು ಸಹವಾಸ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು, ಜ್ವರಬಾಧೆ, ಸುಖ, ಸ೦ತೋಷ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ೦ಚಮ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳ ದರ್ಶನ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಶತ್ರುಭಯ, ರೋಗಬಾಧೆ, ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮನಸ್ತಾಪ, ವೃಥಾ ಅಲೆದಾಟ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಷಷ್ಟ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ, ಶತ್ರುವಿಜಯ, ಶತ್ರುಗಳ ಶರಣಾಗತಿ, ಆಭರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಗೌರವ ಹಾನಿ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರಸ೦ಗ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಯಾಣ, ಧಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಠ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಪ್ತಮ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಪತ್ನಿಯಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ಪತ್ನಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಊರು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸ೦ಗ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಪತ್ನಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕಾನೂನು ತ೦ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಶತ್ರುಭಯ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ರಕ್ತಶುದ್ಧಿ, ಶತ್ರುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಸುಖಪಭೋಗಗಳಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಚಿ೦ತೆ, ನಿರಾಶೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದ ಅನುಭವ ನಿರಾಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ನವಮ ಕುಜ:-  ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ತ೦ದೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ನಾಶ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೃಥಾ ಅಲೆದಾಟ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿ೦ದ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಚಿ೦ತೆ, ಒತ್ತಡ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದಶಮ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ, ಧನ, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮಾತಡಲು ಭಯ, ಶತ್ರುಭಯ, ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ದುಃಖ, ಬ೦ಧು ದ್ವೇಷ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಏಕಾದಶ ಕುಜ:- ವೃದ್ಧಿ ಚ೦ದ್ರ- ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿ೦ದ ಧನಲಾಭ, ಸಮಯೋಚಿತ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ, ಸ೦ತೋಷ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕು೦ದುತ್ತದೆ, ರೋಗಬಾಧೆ, ಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ, ಅಗ್ನಿದುರ೦ತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವಾದಶ ಕುಜ:- ವೃಥಾ ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚು, ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳು, ಪಿತ್ತರೋಗಗಳು, ಉಷ್ಣರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೀಣ ಚ೦ದ್ರ- ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಕುಜ ಜನ್ಮಸ್ಥ ಉಳಿದ ಗ್ರಹ ಮೇಲೆ ಸ೦ಚರಿಸುವ ಫಲ

ರವಿ:- ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾಲವಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತದ ಗಾಯ, ಜ್ವರ, ರೋಗಬಾಧೆ, ಉಷ್ಣ ಬಾಧೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಜ ಅಸ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳ ಉನ್ನತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾ೦ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ೦ಘರ್ಷದಿ೦ದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಚ೦ದ್ರ:-  ತಾಯಿಯೊಡನೆ ವೈರತ್ವ, ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ, ಶಸ್ತ್ರವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಆನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಸ೦ಬ೦ಧ, ಮತ್ತು ಅದರಿ೦ದ ಲಾಭ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಜ:- ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಡನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಬುಧ:- ಚ೦ಚಲಮನಸ್ಸು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಪರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬುಧ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸ೦ತೋಷ, ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಔಷಧ, ರಸಾಯನಿಕ ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಕುತ್ಸಿತ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿ೦ದ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಬೇಧದಿ೦ದ ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ತಾಳ್ಮೆಯಿ೦ದಿರುವುದು ಸಹಾಯಕ.

ಗುರು:- ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಶತ್ರವಿಜಯ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಮ೦ತ್ರ, ತ೦ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅನುಭವ, ಸ೦ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಜೆ೦ಟರ ಮೂಲಕ ರಾಜ, ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯ ಲಭ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರಗತಿ.

ಶುಕ್ರ:- ಆತುರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತುಮುಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮ ಪಿಪಾಸೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒರಟು ವಿಧಾನ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೆದರಿಸುವ ತ೦ತ್ರದ ಉಪಯೋಗ, ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ, ಅನೈತಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧ, ಮೋಸ, ವೃಥಾ ಅಪವಾದ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಶನಿ :- ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ೦ತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಸಹೋದರರೊಡನೆ ವೈಮನಸ್ಯ, ಹೊಸ ಶತ್ರುಗಳ ಉದಯ, ಸ೦ಕಷ್ಟಗಳು, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ರೋಗಬಾಧೆ, ಬ೦ಧುಗಳ ಮರಣ, ಕಳವು, ದರೋಡೆ, ಆಭರಣಗಳ ನಷ್ಟ, ಧನ ನಷ್ಟ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಖಾತರಿ(ಶ್ಯೂರಿಟಿ) ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯಿ೦ದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ತಾಳ್ಮೆಯಿ೦ದ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾಲವಿದು.

ರಾಹು:- ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿಕೆ, ಆಟೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮದ ಇಚ್ಛೆ, ಸಹೋದರ ಸಹಾಯ, ಅದರರಿ೦ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಕೇತು:- ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಬಯಕೆ, ಅದರಿ೦ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ನಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರ ಕೊರತೆ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿ೦ದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ.    ( ಸಂಗ್ರಹ ಡಾ. ಪುಲಿಪ್ಪಾಣಿ).

ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಶಾ( ಪರಾಶರ)

ಒ೦ದು ಕೇ೦ದ್ರ ಬಿ೦ದುವಿನಿ೦ದ ಮೂರು ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತ ದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರೆಡು ರೇಖೆ ಗಳಿ೦ದ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ೦ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ.

Sudarshanacakra

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ( ಉತ್ತರಭಾರತದ ಕು೦ಡಲಿಯ೦ತೆ. ) ಮೊದಲಿನ ( ಅತಿ ಒಳಗಿನ ) ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹರನ್ನು ಉತ್ತರಭಾರತದ ಕು೦ಡಲಿಯ೦ತೆ ಗುರುತಿಸಿ. ಇದರ ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹ ಸಮೇತ ಗುರುತಿಸಿ. ಇದರ ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹ ಸಮೇತ ಗುರುತಿಸಿ . ಉದಾ:- ತಾ- 25-4-2017 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗ೦ಟೆಗೆ ಬೆ೦ಗಳುರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ, ಚ೦ದ್ರ, ರವಿ ಇವರು ಇರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಲಗ್ನವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಒ೦ದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಮೂರು ಲಗ್ನಗಳಿ೦ದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭವೆ೦ದೂ ಉಳಿದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ವೆ೦ದೂ ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಗ್ರಹರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಚ್ಛಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ೦ತೆ ಗ್ರಹರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಿ, ಯುತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಿಯಮದ೦ತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವಿರದ ರಾಶಿಯ ಫಲವನ್ನು ಆ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಆ ರಾಶಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದ ಗ್ರಹರ ಬಲಾಬಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಿಯಮದ೦ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಭ ಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಶುಭ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಶುಭತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಪಾಪತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ನೀಚ ವರ್ಗಗಳು ಅಶುಭ ವೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ, ಭಾವಗಳ ಶುಭಾಶುಭತ್ವ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೇಲಿನ ಕು೦ಡಲಿಯ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಶಿ-ಅ೦ಶ- ಮಿನಿಟು, ಇರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಲಗ್ನ ರವಿ ಚ೦ದ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು
ವೃಷಭ ಮೆಷ ಮೀನ ವೃಷಭ ಮೇಷ ಕನ್ಯಾ ಮೀನ ಧನು ಸಿ೦ಹ ಕು೦ಭ
11 10 21 8 2 22 4 3 7 7
20 59 28 26 57 01 32 24 15 15

 

ಮೇಲಿನ ಕು೦ಡಲಿಯ ಭಾವ ಸ್ಫಷ್ಟ ಭಾವ-ಅ೦ಶ-ಮಿನಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಲಗ್ನ ರವಿ ಚ೦ದ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು
ವೃಷಭ 1 12 11 1 12 6 11 8 4 10
11 10 21 8 2 22 4 3 7 7
20 59 28 26 57 01 32 24 15 15

ಮೇಲಿನ ಕು೦ಡಲಿಯ ಸಪ್ತ ವರ್ಗ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ  ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಗ ರವಿ ಚ೦ದ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು
ರಾಶಿ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಧನು ರವಿ ಶನಿ
ಹೋರಾ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ರವಿ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ರವಿ ರವಿ
ದ್ರೇಕ್ಕಾಣ ರವಿ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಧನು ರವಿ ಶನಿ
ಸಪ್ತಾ೦ಶ ಬುಧ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ಧನು ಶುಕ್ರ ಧನು ಬುಧ ಗುರು
ನವಾ೦ಶ ಚ೦ದ್ರ ಶನಿ ಗುರು ಗುರು ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಗುರು
ದ್ವಾದಶಾ೦ಶ ರವಿ ಕುಜ ರವಿ ರವಿ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಕುಜ
ತ್ರಿ೦ಶಾ೦ಶ ಗುರು ಶನಿ ಬುಧ ಕುಜ ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಶನಿ ಶನಿ

   ಸಪ್ತವರ್ಗಾಧಿಪತಿಗಳ ಭಾವ ಕೋಷ್ಟಕ ಈರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಭಾವ ನಂ

ವರ್ಗ

ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಹೋರಾ
ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ದ್ರೇಕ್ಕಾಣ
ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಸಪ್ತಾ೦ಶ
ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ನವಾ೦ಶ
ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ದ್ವಾದಶಾ೦ಶ
ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಶನಿ ಶನಿ ಗುರು ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ರವಿ ತ್ರಿಶಾ೦ಶ

 

ಈ ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರವಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಅಥವ ಮಿತ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಪಾಪತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅವನು ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ( ಪಾಪಿಯೂ ಅಲ್ಲ-ಶುಭನೂ ಅಲ್ಲ) ಚ೦ದ್ರ ಶುಭನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶುಭ ಸ್ಥಿತ ನಾಗುವುದರಿ೦ದ ಅವನೂ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕುಜ ಪಾಪನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಶುಭನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಶುಭನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಪಾಪನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಶುಭನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ, ಶತ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತನಾಗುವುದರಿ೦ದ ಪಾಪಿ ಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಶುಭನಾದರೂ ಎರಡು ಸ್ವವರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ೦ತೆ ಪಾಪ ವರ್ಗ ಸ್ಥಿತನಾಗುವುದರಿ೦ದ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತ್ರು ಅಥವ ಪಾಪ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿ೦ದ ಪಾಪಿ ಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒ೦ಬತ್ತು ಗ್ರಹರ ಶುಭಾಶುಭತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ರಾಶಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿ, ಚ೦ದ್ರ, ಲಗ್ನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒ೦ದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರಾಶಿಕು೦ಡಲಿಯ೦ತೆ ಫಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೂರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ೦ತೆ ಫಲಹೇಳಬೇಕು.

ನ೦ತರ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾವಗಳ ಶುಭಾ ಶುಭತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕುಜ; ಚ೦ದ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ, ಶುಕ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರವಿ, ವಕ್ರೀ ಬುಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಅ೦ದರೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹರಿದ್ದಾರೆ. ಲಗ್ನ ಬಲಯುತವಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಮಗ್ರಹರು, ಒಬ್ಬ ಶುಭಗ್ರಹ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಇದ್ದಾನೆ. ಅ೦ದರೆ ಲಗ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಕುಜ, ರವಿ, ಬುಧ ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಕುಜ ನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಗುಳಿಕ ರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ಪ೦ಚಮದಲ್ಲಿ ಗುರು, ರಾಹು, ಗುಳಿಕ ರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ಷಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಯೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ನವಮದಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ದಶಮದಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ. ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ, ಶುಕ್ರ, ಕೇತು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿ೦ದ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ದ್ವಾದಶದಲ್ಲಿ ರವಿ, ಬುಧ, ಚ೦ದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ನ೦ತರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭಾವ ಕಾರಕತ್ವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ದಿ೦ದ ದ್ವಾದಶದ ವರೆಗೆ ಇರುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒ೦ದು ವರ್ಷ ದಶಾ ಅವಧಿ. ಮತ್ತು ಒ೦ದು ತಿ೦ಗಳು ಬುಕ್ತಿ ಅವಧಿ. ಅ೦ದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳೂ ದಶಾನಾಥ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳು ಭುಕ್ತಿ ನಾಥ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ದಶಾ ಮತ್ತು ಲಗ್ನ ರಾಶಿಯ ಭುಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಪ್ರತಿರಾಶಿ ಎರಡುವರೆ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯ೦ತರ ದಶಾ ಹೊ೦ದುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಾ ಎರಡುವರೆ ಘಟಿಗಳದು. ಅ೦ದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹನ್ನೆರಡು ತಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ  ದಿನದಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತು ಘಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಅವಧಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಶಾದಲ್ಲಿ 1,4,7,10, 5,9,8 ರಲ್ಲಿ ಶುಭರಿದ್ದರೆ, ಆವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಕೇತು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನಿಷ್ಠ ಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭರು 6,12  ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅ೦ದರೆ ಇಚ್ಛಿತ ಭಾವದ 6,12 ರಲ್ಲಿ ಶುಭ ರಿದ್ದರೆ ಆಭಾವಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಟ್ಟ ಅಶುಭ ಫಲ ಆವರ್ಷ ಅಥವ ಆತಿ೦ಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲಗ್ನದಿ೦ದ 3,6,11 ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹರಿದ್ದರೆ, ಆವರ್ಷ ಆಭಾವಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಟ್ಟ ಶುಭಫಲಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಶಾ, ಭುಕ್ತಿ, ಅ೦ತರದಶಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಸಾವನ( ಸೂರ್ಯಮಾಸ)  ತಿ೦ಗಳಿನ೦ತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

ನಾವು ಟೀಪೂ ಸುಲ್ತಾನರ ಜಾತಕ ವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊ೦ಡು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡೋಣ.

4-5-1799ಶ್ರೀರ೦ಗಪಟ್ಟಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

ಯೋಗಿ- ರಾಹು; ಅವಯೋಗಿ – ಶುಕ್ರ; ದಗ್ಧರಾಶಿಗಳು- ಕರ್ಕ, ಧನು. ಈ ಕು೦ಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಫುಟ ಸಮೇತ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿವರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ

TIPPU SULTHAN

TIPU SULTHAN

ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಕು೦ಡಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಕು೦ಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತವರ್ಗ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪರು ಈರೀತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಗ ರವಿ ಚ೦ದ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತು
ರಾಶಿ ಕುಜ ಚ೦ದ್ರ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಬುಧ
ಹೋರಾ ಬುಧ ಕುಜ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ರವಿ ರವಿ
ದ್ರೇಕ್ಕಾಣ ಕುಜ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಗುರು ಬುಧ
ಸಪ್ತಾ೦ಶ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಗುರು ರವಿ ಗುರು ಬುಧ
ನವಾ೦ಶ ಬುಧ ಗುರು ಕುಜ ಗುರು ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಕುಜ ಕುಜ ಶುಕ್ರ
ದ್ವಾದಶಾ೦ಶ ಶನಿ ಬುಧ ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚ೦ದ್ರ ಕುಜ ಶನಿ ಚ೦ದ್ರ
ತ್ರಿ೦ಶಾ೦ಶ ಬುಧ ಕುಜ ಕುಜ ಬುಧ ಶನಿ ಬುಧ ಗುರು ಕುಜ ಕುಜ

ಧನು ಲಗ್ನ, ಚ೦ದ್ರ ಲಗ್ನ ಕರ್ಕ, ಸೂರ್ಯಲಗ್ನ ವೃಶ್ಚಿಕ. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಚ೦ದ್ರ, ರವಿ, ಶನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಗ್ನ, ಚ೦ದ್ರ ಲಗ್ನಗಳು ದಗ್ಧರಾಶಿಗಳು. ರಾಹು ಯೋಗಿಯಾದರೂ ನೀಚಗಾಮಿ. ಶುಕ್ರ ಅವಯೋಗಿಯಾಗಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಭನಾಗಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ೦ದ್ರ ವರ್ಗಕು೦ಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಪ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ( ವರ್ಗೋತ್ತಮ) ಮೂರು ಶುಭ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಕೇ೦ದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ವಕ್ರೀ ಗುರು ಮಾರಕ, ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಷಷ್ಟಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಕುಜರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯೋಗ ಭ೦ಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚ೦ದ್ರ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿ೦ದ ಚ೦ದ್ರ ಶುಭನಾದರೂ ಲಗ್ನ ಸಮವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಮಕರ, ಸಿ೦ಹ, ಧನು ರಾಶಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ. ಧನು, ಸಿ೦ಹಕ್ಕೆ ಗುರು, ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ರಾಹು ಮೂರು ಶುಭವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪಾಪ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ.

ತೃತೀಯ ಕು೦ಭ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಕರ ಶನಿ, ಕುಜ, ಚ೦ದ್ರ ವೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕು೦ಭ, ಕನ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿ೦ದ ತೃತೀಯ ಬಲಹೀನ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಚತುರ್ಥ ಮೀನ, ತುಲಾ, ಕು೦ಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಜ, ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಜ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವವರ್ಗ, (ಸಿ೦ಹಾಸನಾ೦ಶ)ಮೂರು ಶುಭ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪ೦ಚಮಾಧಿಪನೂ ಆಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಶುಭನೂ ಬಲಯುತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು, ಕೇತು ದೃಷ್ಟ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನ, ಕು೦ಭಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ೦ಬ೦ಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರಹರೂ ಇಲ್ಲ. ಬುಧ ಐದು ಶುಭವರ್ಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾಪ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಮ, ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರಕ, ಬಾಧಕನು ಹೌದು. ಆದರೂ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದು ಶುಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಶುಕ್ರ ಅವಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದು ಮೂರು ಸ್ವವರ್ಗ, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಶುಭವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಷಷ್ಟಾಧಿಪನಾದರೂ ಶುಭನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಚತುರ್ಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಯುತವೂ ಶುಭವೂ ಆಗಿದೆ.

ಪ೦ಚಮ ಮೇಷ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮೀನವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀ ಗುರು, ಶನಿ, ರವಿ ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಶುಭ, ಪಾಪ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊ೦ದಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಾಪ, ಮೂರು ಶುಭ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಲಗ್ನಾಧಿಪನಾದ್ದರಿ೦ದ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಶತ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಪಾಪ, ಮೂರು ಶುಭ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಸ್ಥಿತನಿರುವುದರಿ೦ದ ಪಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರವಿ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಪಾಪವರ್ಗ, ನಾಲ್ಕು ಶುಭವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿ೦ದ ಪ೦ಚಮ ಸಮವಾಗಿದೆ.

ಷಷ್ಟ ವೃಷಭ, ಧನು, ಮೇಷ ವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಗುರು ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ ಗುರು ಸಮನೂ, ರಾಹು ಪಾಪಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಗೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿ೦ದ ಸಮನೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಸಪ್ತಮ ಮಿಥುನ, ಮಕರ, ವೃಷಭ ವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತು ಐದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಾಪ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಸ೦ಬ೦ಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿ೦ದ ಶುಭ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅಷ್ಟಮ ಕರ್ಕ, ಕು೦ಭ, ಮಿಥುನ ವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ ಚ೦ದ್ರ, ಕೇತು ಶುಭರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿ೦ದ ಅಷ್ಟಮವೂ ಬಲಯುತವಾಗಿದೆ.

ನವಮ ಸಿ೦ಹ, ಮೀನ, ಕರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಕಟಕ ದಗ್ಧರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿ೦ದ ನವಮ ಶುಭವಾಗಿದೆ.

ದಶಮ ಕನ್ಯಾ, ಮೇಷ, ಸಿ೦ಹ ವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ ಗುರು ಸಮನಾಗಿದ್ದು ದಶಮ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಏಕಾದಶ ತುಲಾ, ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಜ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಶುಭ ರಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಏಕಾದಶ ಶುಭವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಾದಶ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಿಥುನ, ತುಲಾ ವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ, ಶನಿ, ಕುಜ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಕೇತು, ಗುಳಿಕ ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಜ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಕೇತು ಶುಭರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಪಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿ೦ದ ದ್ವಾದಶ ಶುಭವೂ ಬಲಿಷ್ಠವೂ ಆಗಿದೆ.

ಇನ್ನು 4-5-1799 ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ದಶಾ ದ೦ತೆ ಧನು-ಕರ್ಕ-ವೃಶ್ಚಿಕ ದಶಾ ( 1-1-1-ರಾಹು, ಚ೦ದ್ರ, ಶನಿ, ರವಿ, ಗುಳಿಕ ) ಕನ್ಯಾ-ಧನು-ಮೀನ( 10-6-5- ರಾಹು)ಭುಕ್ತಿ; ಮೇಷ-ತುಲಾ-ತುಲಾ (5-4-12,ಕುಜ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ) ಅ೦ತರ ಭುಕ್ತಿ; ಮಕರ-ಮಕರ-ಮಕರ (2-7-3-nil)ಸೂಕ್ಷ್ಮ; ಕು೦ಭ-ಕು೦ಭ-ಕು೦ಭ(3-7-4-nil) ಪ್ರಾಣ ದಶಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅ೦ಶ ಲಗ್ನ ದಶಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಹು ಅಥವ ಗುರು ಇವರಿಗೆ ಶುಭರಲ್ಲ. ಎರಡು ಲಗ್ನಗಳು ದಗ್ಧರಾಶಿ. ಷಷ್ಟ ದಶಾ ಚ೦ದ್ರ ನಿ೦ದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾಪಿ ಬಲಹೀನ ರಾಹುವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅ೦ತರದಶಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಮು೦ದಿನ ಎರಡೂ ಹ೦ತಗಳಲ್ಲಿ ಯರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದು ಲಗ್ನದಿ೦ದ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಅಪಜಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಆಪತ್ತು ತ೦ದು ಒಡ್ಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಚಾರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

TRANSIT

4-5-1799

9-22                                                         Transit  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ                    

MYSORE

Dasha-2

ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿ ದಶಾ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಶಾಗೆ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಇಲ್ಲಿ ದಶಾ ಧನು ಅಷ್ಟಮವಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ರಾಹು ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚ೦ದ್ರ ದಶಾ ಕರ್ಕ ಚತುರ್ಥ ದಶಾ ಆಗಿದ್ದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಾರಕಾಧಿಪತಿ ರವಿಯೊಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿ೦ದ ರಾಹು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ರವಿ ಲಗ್ನ ವೃಶ್ಚಿಕ ನವಮ ದಶಾ ಅಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ, ಚ೦ದ್ರ, ಬುಧ, ರಾಹು, ಗುಳಿಕ ಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಬುಧ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಯಾಗಿದ್ದು ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತ ರಾಹು ಒಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನ್ಮ ಬುಧನಿ೦ದ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಸ೦ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲಗ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.   -ಭುಕ್ತಿ-ಅ೦ತರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ –ಪ್ರಾಣ ದಶಾ ರಾಶಿಗಳು, ಮಾರಕ, ಬಾಧಕ, ಅಷ್ಟಮ, ದ್ವಾದಶ ಗಳಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಟ್ಟ ಗ್ರಹರು ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿ೦ದ ತ್ರಿಕೋಣ, ಅಥವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿಯ೦ತೆ ಇವರಿಗೆ ಕುಜ-ಬುಧ-ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ದಶಾ –ಭುಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕುಜ ದಶಾ ಭುಧ ಭುಕ್ತಿ:- ಬುಧ 6,8,12 ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀಚ, ಅಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ೦ಧುನಷ್ಟ, ಹೃದಯಬೇನೆ, ಬ೦ಧನಯೋಗ, ಪತ್ನಿ,ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸ೦ಕಷ್ಟ, ಸ೦ಪತ್ತು, ಪಶು ಸ೦ಪತ್ತು ನಷ್ಟ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ದಶಾನಾಥ ಕುಜನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ, ಪರದೇಶಪ್ರವಾಸ, ಶತ್ರುವೃದ್ಧಿ, ಹಲವುರೋಗಗಳು, ರಾಜವಿರೋಧ, ಬ೦ಧುಗಳೊಡನೆ ಜಗಳ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ-ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಉಚ್ಛ, ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾ೦ಕ್ಷೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ, ಬಹುವಿಧ ಧನಲಾಭ, ರಾಜಗೌರವ, ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಆಭೂಷಣ, ಆಭರಣ, ಸ೦ಗೀತವಾದ್ಯಗಳ ಲಾಭ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಪತ್ನಿ,ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷ, ಮು೦ತಾದವು ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ-ದಶಾನಾಥ ಕುಜನಿ೦ದ 6,8,12, ಮತ್ತು ಪಾಪಯುತ,ದೃಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ಥಿತನಾದರೆ, ಅಪಮಾನ, ಪಾಪಚಿ೦ತನೆ, ಕಠಿಣಮಾತು, ಚೋರಭಯ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರಾಜಭಯ, ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ, ಮು೦ತಾದ ಅನಿಷ್ಠ ಫಲ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ– ದ್ವಿತೀಯ, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪನಾದರೆ, ತೀವ್ರ ರೋಗಬಾಧೆ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪ, ಕುದುರೆ ದಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಶಾನಾಥ ಕುಜ ವ್ಯಯದಿ೦ದ ಫಲನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭುಕ್ತಿ ಮು೦ದಿನ ಛಿದ್ರ ದಶಾನಾಥ ಬುಧ ಇವರಿಗೆ ಮಾರಕ-ಬಾಧಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೂಕ್ಷದಶಾನಾಥ ಶುಕ್ರ ದಶಾನಾಥನಿ೦ದ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ನಾಥ ರೊಡನಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿ೦ದ ಜಾತಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಮಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.

 

MARS PART-2

We have discussed about Mras Sign, House, Aspect, Avastha results in Mars part-1. Now let us discuss about the results of Main and sub periods with Vimshottari as well as Kalachakra and Sudarshanachakra method.

Mars Dasha ( main period)Parashara:- Mars if strong, in exaltation sign, own sign, in quadrant, in Eleventh house, in second house, in benefic Navamsha and conjoined with benefic, gives gain of kingdom,power and position, Political status, Lands, Wealth, and popularity in politics. Mars gives Wealth from foreign land, vehicles, gain of ornaments, happy life and well being with coborns. Mars if strong in quadrent or third house gives earning through bravery, win over enemies and enjoyment with wife and children. But at the end of the main period there can be sorrow and troubles.

Mars posited in 6, 8,12th house, weak, in aspect to malefic, or conjoined with malefic, gives loss of wealth, and many troubles and sorrows.

Results of lords of Houses (Parashara):- Lords of quadrants and trines posited in benefic, friendly signs, in exaltation or own signs and strong give benefic results with respect to that house. Similarly if weak in 6, 8,12th houses, in debilitation or enemy signs, give bad results sorrow and trouble with respect to the house. That means Benefic as well as Malefic planets give good or bad results according to their position and relation with other planets.

Mars Main period –Mars Sub period:- Mars posited in quadrant, Trine, second, eleventh and third house or with lord of the ascendant gives wealth due to honor of king or government, gain of money, regain of lost kingdom, power, and birth of children. Mars strong, posited in exalted or Moola trikona sign, in own sign, or in own Navamsha, gives gain of house, wealth due to honor from king and gain of animals, (Cow). If Mars is the lord of second and seventh house, gives mental tension and pain in the body. Japa (muttering of prayers) of Rudra, giving in charity the red bull will bring you back the health.

Mars Main period –Rahu Sub period:- Rahu posited conjoined with benefic, in quadrant, trine, or in eleventh house, is exalted or in Moola trikona sign, gives honor from king, gain of landed property, house, happiness from children, gain in business, holy dip, foreign tour, etc. good results. Rahu conjoined with malefic or in aspect to malefic or posited in 8th, 12th, gives accidents, wounds, serpent bite and loss of animals. Rahu posited in second, gives loss of wealth, posited in 7th gives fear of death. Worshiping serpent god, giving meals to Brahmins, Japa of Mrutyunjaya are the remedies for this.

Mars Main period –Jupiter Sub period: – Jupiter posited in quadrant, trine, in exaltation sign, own Navamsha, in second house and in eleventh house, gives respect in society, honor from king, plentiful in grains and money, happiness, gain of landed property and enjoyment with wife and children. If Jupiter is in quadrant, trine, or in eleventh house from lord of the main period, or posited in ninth, tenth, fourth, and ascendant lords, or in benefic Navamsha, gives gain of landed property, house, good health, and fame. He gives animals, progress in business, profit, happiness from son, honor from king, and wealth.

Jupiter posited in debilitation sign, in 6, 8,12th house, conjoined with malefic, in aspect to malefic and weak, gives wrath of king, fear of thieves, and serpents, diseases of bile, trouble of ghost, loss of servants and co born. If Jupiter is lord of second house gives untimely death. Japa of Shivasahasranama, (Chanting in prayer of Shiva’s 1008 names) is remedy for this.

Mars Main period –Saturn Sub period:- Saturn posited in quadrant, trine, Moolatrikona, exaltation sign, own Navamsha, conjoined with lord of the ascendant, benefic, and in aspect to benefic gives, honor from king, fame, increase in wealth, plentiful grains, enjoyment with son and grandson and animal wealth. Saturn gives them mostly in Saturn’s months, and week days. Saturn posited in 8th, 12th in debilitation sign and in enemy sign, gives danger from foreign kings, loss of wealth, fear of arrest, suffering due to diseases and loss in agriculture. Saturn being the lord of 2nd and 7th, conjoined with malefic and in aspect to malefic, gives serious danger, fear of death, wrath of king, mental agony, fear of thieves, fear of fire, punishment from king, loss of relatives, difference in family, loss of animal wealth, fear of arrest, fear of death of wife and children. Saturn posited in quadrant, in eleventh, or in fifth house, from lord of the main period, gives foreign tour, loss of fame, indulgence in violence, loss in land dealings, loss of power, defeat, Urinary diseases and much suffering. Saturn posited in 8th 12th house, in relation to malefic, from lord of the main period gives, gives death, danger from king, fear of thieves, arthritis, danger from enemies and own people. Chanting of Mrutyunjya Japa is only remedy.

Mars Main period –Mercury Sub period:- Mercury in quadrant or trine gives the company of religious people, muttering of names or prayers of Ajapa( Hamsa), Charitable deeds, religious rituals, getting honored, negotiating abilities, sweets, conveyances, rich attires, animal wealth, position and power in kings court and gain in agriculture. Mercury posited in 6,8,12, debilitated, combust, gives loss of relatives, heart diseases, danger of arrest, trouble to wife and children, loss of wealth and animals. Mercury posited with lord of the Main period Mars, gives foreign tour, increase in enemies, many diseases, opposition of king and quarrel with relatives. Mercury posited in quadrant, trine, exaltation sign, from lord of the main period Mars, gives, fulfillment of ambitions, gain from multiple sources, honor from king, gain of kingdom, gain of ornaments, attires, Musical instruments, gain of higher position and power and debate on rituals. Gives gain of wealth to wife and children and grace of goddess Lakshmi. Mercury posited in 6,8,12th house from lord of the main period Mars, in aspect to malefic, or joined with malefic, gives insults, inclination to sinful acts, harsh speech, fear of thieves, fire accidents, fear of king, and unwanted quarrels. Mercury if the lord of 2nd or 7th gives intense diseases. Muttering the 1008 names of lord Vishnu and giving the horse in charity, is the remedy.

Mars Main period –Ketu Sub period :- Ketu posited in quadrant or trine, in third house or in eleventh, joined with benefic or in aspect to benefic, gives gain from king, gain of wealth, gain of land in the beginning of the period, and sufficient land gain after wards, gain of children, animal wealth, position and power.  Ketu joined with Yoga karaka and strong, gives children, fame, wealth, gain from servants, position of army chief, and friendship with king, religious work, gain of cloth and ornament. Ketu posited in 6,8,12th house from lord of the main period Mars, gives, quarrel, dental problems, sorrow from thieves, trouble from tiger, fever, diarrhea, leprosy, trouble to wife and children. Ketu posited in 2nd or 7th gives, loss of wealth, sorrow, insult, and disease. Remedy for this is not told. But depending on the sign in which Ketu is posited charity and muttering 1008 names of Ganapathi or Vishnu could be the remedy.

Mars Main period –Venus Sub period:- Venus posited in quadrant, trine, exaltation sign, own signs, be the lord of trine, be the lord of ascendant, or related to ascendant lord, gives kingdom, ceremonies, all round comforts and enjoyment. Venus gives vehicles, (elephant, Horse) attires, happiness to wife and children, glories of wealth and good fortune. Venus posited in 5,9,11,2 from Lord of the main period Mars, gives gain of land, wealth, House and by the favor of king leadership of the village. At the end of the Period, Venus gives enjoyment parties and holy dip. Venus related to tenth lord, gives building of tanks, religious activities and charitable deeds. Venus posited in 6,8,12 houses from lord of the main period, and related to malefic, gives agony, sorrow, loss of wealth, fear of thieves and arrest. Venus gives opposition from family, agony to wife and children, loss of animals, etc. bad results. Remedy for this ill effects is giving in charity cow or buffalo.

Mars Main period –Sun’s Sub period:-  Sun posited in quadrant, trine, exaltation sign, own sign, or related to the lords of tenth, eleventh house, gives gain of conveyance, honor, children, enhancement of wealth, good will prevailing in the family, good health, energy, honor by king, much gain in business and position in the kings court. Sun posited in 6,8,12 and related to malefic, gives extreme sorrow, suffering due to diseases, loss in the business, fever, headache, and diarrhea. Sun being the lord of 2nd or 7th, gives fever, fear of serpents, trouble due to poisons and bodily pain. Worshiping the Sun god is the remedy for this trouble.

Mars Main period –Moon’s Sub period: – Moon being waxing and posited in exaltation sign, own sign, quadrant, trine, or conjoined with the lords of these houses, gives, gain of kingdom, Promotion, attires and scents. Building of tanks, wells, shelter for cows, ceremonies, happiness to wife and children, good relation with parents and gain of landed property with the help from king. Moon posited in 6,8,12, debilitation sign, from lord of the main period Mars gives, extreme sorrow to wife and children, fear of death, fear of war, loss of property, wealth and animals. Moon being the lord of 2nd or 7th house gives untimely death, bodily pain and mental worry. Muttering the prayer or names of Durga or Lakshmi is the remedy for this.

Mars Main period- Mars Sub period- Mars Sub-sub Period (Pratyantara dasha):- Danger from enemies, quarrel, Danger of death due to blood related diseases.

Mars Main period- Mars Sub period- Rahu Sub-sub Period: – Destruction of kingdom and wealth, unworthy food, quarrel with enemies.

Mars Main period- Mars Sub period- Jupiter Sub-sub Period: – Destruction of wisdom, agony, quarrel, failure in undertakings.

Mars Main period- Mars Sub period- Saturn Sub-sub Period: – Destruction of master, agony, destruction of wealth, danger from enemies, anxiety, quarrel, sorrow.

Mars Main period- Mars Sub period- Mercury Sub-sub Period: – destruction of wisdom and wealth, fever, loss of grains, ornaments, and friends.

Mars Main period- Mars Sub period- Ketu Sub-sub Period: – agony due to diseases, laziness, untimely death, danger from king and arms.

Mars Main period- Mars Sub period- Venus Sub-sub Period: – agony from mean people, sorrow, danger from king and arms, suffering due to diarrhea, vomiting, etc.

Mars Main period- Mars Sub period- Sun Sub-sub Period: – Gain of property, increase in wealth, company of friends, contentment, all round happiness.

Mars Main period- Mars Sub period- Moon Sub-sub Period: – gain of ornaments of silver from south direction, all round happiness.

Mars Dasha (Main period) – Mars Antaradasha (Sub period) – Mars –Pratyantaradasha (Sub-sub Period)-Mars Sookshma dasha: – sorrow due to loss of property, danger of arrest, suffering due to leprosy, Sorrow.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Rahu Sookshma dasha: – Bodily pain, opposition from people due to disgrace, loss of wife and children, fear of fire accident.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Jupiter Sookshma dasha: – Devotion to god, mastery of a spell, affection of the people due to fame, happiness.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Saturn Sookshma dasha: – Release from arrest, gain of wealth, grains, attires and servants. Happy.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mercury- Sookshma dasha: – Honor from king through Chatra, Chamara, and breathing trouble.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Ketu Sookshma dasha: – indulge in sinful works, mean mindedness.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Venus-Sookshma dasha:-  company of loved woman, wealth, gain of food.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Ravi Sookshma dasha: – Opposition from king, agony due to Brahmins, defeat in undertakings, Blame from people.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Moon Sookshma dasha: – Mercy, kindness, gain of wealth, devotion in god and Brahmins, suffering due to diseases.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Mars Prana Dasha: – Fighting with enemies, danger of arrest, suffering due to blood and bile problems.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Rahu Prana Dasha:-  separation from wife and children, sorrow due to trouble from relatives, fear of death due to poisoning.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Jupiter Prana Dasha: – Devotion to god, gain of wealth, mastery of a spell.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Saturn Prana Dasha:- fear of fire accident and death, loss of wealth and position, love from relatives.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Mercury  Prana Dasha:-   glorious attires and ornaments, marriage.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Ketu Prana Dasha:-  danger of falling down, eye problems, fear of serpents, loss of honor.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Venus Prana Dasha:-  Increase in wealth, honor from people, many fold luxuries.

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Sun Prana Dasha: – suffering due to fever, insomnia, loss of wealth, opposition from king, poverty.  

Mars Dasha- Mars Antaradasha- Mars –Pratyantaradasha-Mars Sookshma dasha- Moon Prana Dasha:-  Good attires and food, suffering due to cold and heat.

In Moon part-3 I have explained the results of Kalachakradasha. Now let us study the results of Antaradasha ( Sub periods) of Kalachakradasha.

Aries Amasha Dahsa

Antharadasha of Mars signs:– Suffuring due to wounds and diseases.

Antharadasha of Jupiter, Venus, Mercury, and Moon signs:– all round happiness.

Antharadsha of Sun sign:- Fear of enemies.

Taurus Amsha

Antharadsha of Saturn signs:- Suffuring due to dieases and quarrel.

Antharadsha of Jupiter signs:- Progress in education, good health.

Antharadsha of Mars signs:-  Travel to far of place, fear of death, agony, suffuring due to fever.

Antharadsha of Venus, Mercury, and Moon signs:- Gain of ornaments, company of woman.

Antharadsha of Sun sign:-  fear of king and wild animal.

Gemini Amsha

Antharadasha of Venus:- Increase in wealth, gain of attires.

Antharadasha of Jupiter:- Progress in education, popularity, glory, very rich, loves people.

Antharadasha of Mars:-  Death of parents, danger, wounds, suffering due to fever, distant travel.

Antharadasha of Saturn:- Foreign travel, diseases, loss of relatives, loss of wealth.

Antharadasha of Mercury:- Success in education, gain of ornaments, happiness with wife and children, honor.

Cancer Amsha Dasha

Moon AntharaDasha: – Happiness from wife and children, increase in wealth, getting honored and popularity.

Sun’s Antharadasha: – Danger from king, enemies, and animals. Agony and fear of diseases.

Mercury and Venus Antharadasha: – Happiness from friends, wife and children, Increase in wealth, attaining fame, popularity and honor.

Jupiter Antharadasha: – Increase in wealth, bodily comfort, honor from king.

Saturn Antharadasha:- Sufferings due to windy problems, danger from poisonous creatures, all round agony.

Leo Amsha Dahsa

Mars Anthara Dasha: – diseases of the mouth, bile fever, danger from arms.

Mercury Anthara Dasha: – Gain of cloths, happiness from wife and children.

Moon Anthara Dasha: – Danger of falling down, little grains, travel to foreign land.

Sun Anthara Dasha: – Danger from enemies, Fever, Loss of wisdom, fear of death.

Jupiter Anthara Dasha; – Increase in grains and money, Philanthropy work by king and Brahmins. Increase in learning.

Virgo Amsha Dasha

Saturn Antharadasha:- Many fold troubles, distant travel, suffering due to fever, agony due to hunger.

Jupiter Antharadasha:- Gain due to philonthropic work of king, arrival of reltives and friends, success in education.

Mars Antharadasha:- Fever due to bile, fear of fire and arms.

Mercury-Venus-Moon Antharadasha:- Gain of wealth from children, and servants, Many fold happiness.

Sun Antharadasha: – Travel to far off country, fear of diseases, quarrel with relatives, and danger of getting hit by arms.

Libra Amsha Dasha

Venus Antharadasha:- increase in wisdom, comfortable life, happiness from wife and children, gain of wealth and ornament.

Mars Antharadasha:- Agony to father, quarrel with father, diseases of head, fever, fear of poison and arms.

Jupiter Antharadasha:- Gain of kingdom, increase of wealth, indulgence in religious works, honor from king, all round happiness.

Saturn Antharadasha:- Travel to far off country, chronic diseases, loss in agriculture, danger from enemies.

Mercury Antharadasha:- Gain of son and wealth, happiness from wife, all round happiness, fortune will come to door step.

Scorpio Amsha Dasha

Moon-Mercury-Venus Antharadasha:- Increase of grians and wealth in multiple ways, healing of diseases, many fold happiness.

Sun Antharadasha:- Fear of enemies, loss of wealth, agony to father, danger from wild animal.

Mars Antharadasha:- suffering due to bile and windy problems and wound, fear of fire and arms.

Jupiter Antharadasha:- Gain of grains, wealth, and gems, devotion to god and bramhins, gain from king.

Saturn Antharadasha:- Loss of wealth, seperation from relatives, mental scrimmage, fear of enemies, suffering due to diseases.

Sagittarius Amsha Dasha

Mars Antharadasha:- Diseases of heart, cold, fever, and mouth, many fold troubles.

Venus-Mercury-Moon Antharadasha:- Increase in property and wealth, fortune, progress in education, destruction of enemies, happiness from king.

Sun Antharadasha:- Loss of wife and wealth, quarrel, anger of king, distant travel.

Jupiter Antharadasha:- Religious and charitable works, honor from king, happiness from wife, increase in wealth, self control.

Capricorn Amsha Dasha

Saturn Antharadasha:- Anger of god, brahmins and king, loss of relatives, Leaving of own country.

Venus-Mercury- Moon-Jupiter Antharadasha:- Devotion of god, self restraint, honor from king.

Mars Antharadasha:- Head ache, accidents to hand and legs, diarreah, blood poisoning, excess of bile diseases.

Saturn Antharadasha:-Loss of father and relatives, Fever, danger from king and enemies.

Aquarius Amsha Dasha

Venus Antharadasha:- Achievements in many fields of education, gain of property, happiness from wife and children, good health, increase in wealth.

Mars Antharadasha:-  Suffering due to fever, fear of fire accident, danger from enemies, mental agony.

Saturn Antharadasha:- Suffering from bile, windy and plegum, quarrel, suffering due to tubercculosis, foreign travel.

Jupiter Antharadasha:- Good health, Happiness, honor from king.

Mercury antharadasha:- Happiness from wife and children, gain of wealth, happiness, and fortune.

Pisces Amsha Dasha

Moon antharadasha:- Educational achievements, increase in wisdom, happiness from wife, free from diseases, amusement parties with friends.

Sun Antharadasha:- Fear of thieves, opposition with relatives, mental agony, loss of position.

Mercury-venus Antharadasha:- Victory in war, gain of son, property, and animals, increase in wealth.

Mars Antharadasha:- Diseases of bile, oppostionfrom family, danger from enemies.

Jupiter Antharadasha:- Increase in grains and money, happiness from wife, honor from king, securement of fame and honor.

Saturn Antharadasha: – Loss of wealth, mental agony, leaving the own country due to companionship with prostitute.

These are the results given for Savya Chakra. For Apasavya Chakra also depending on dasha lord is benefic or malefic and strength good and bad results should be predicted. We will be able to understand if we closely study above results, they are predicted using the malefic or benefic nature of the planets and karakatvas of those planets.

TRANSIT RESULTS OF MARS

(Bruhat Samhitha)

Hot faced: – If Mars becomes retrograde from the 7, 8,9th star from his rising star, he is considered Hot faced. This Mars brings trouble to the people whose lively hood is on firry work. ( black smith, Goldsmith etc.)

Ashru Mukha( Tears on face):- From the rising star in 10,11,12th star if Mars becomes retrograde, he is known as Ashru mukha. This Mars brings defective Rasa ( taste, circulation fluid, anything fluid in body), diseases, and draught.

Vyala Mukha ( wild animal Faced):- Mars from the setting star, in 13th or 14th star, becomes retrograde, known as vyala mukha. He brings trouble to the people from Dog, pig, like biting animals, poisonous creatures like serpant, and wild cruel animals. But brings plentifulness of grains.

Rudhira Mukha ( Red faced):- Mars from setting star, in 15th or 16th star becomes retrograde, is called Rudhira Mukha. He brings diseases of face and fear. But gives plentiful of grains.

Asimusala Mukha( long sword face):- Mars from setting star, in 17th or 18th star, becomes retrograde, known as Asikusala faced. He brings trouble from thieves, draught, danger from arms.

Results of Transit Mars in various Houses.

(Gochara Phaladeepika)

Mars in 1st house:-  Bodily troubles.

Mars in 2nd house:- Fear of king, Danger from enemies, disputes and litigations, excessive bile problem, fire accidents, theft, suffering due to diseases

Mars in 3rd house:-  Gain from thieves and children, position of power, wealth, wool clothes, gain in mines business.

Mars in fourth house:- Suffering due to fever, blood shed, danger from company of wicked.

Mars in Fifth house:- brings Enemity, anger, fear, sorrow from children and disease. severe weakness.

Mars in Sixth house:- Free from enemies, fearless, devoid of quarrels. gain of gold, corel, copper, etc, precious metals, lives with self respect.

Mars in seventh house:- Dispute with wife, quarrel, eye diseases, diseases of stomach.

Mars in eighth house:- Weakness due to flow of blood, loss of wealth, etc.

Mars in Ninth house:- due to Anemia loss of body strength, insult, loss of money.

Tenth House:- Gives good results regarding money, success etc.

Mars in Eleventh House:- Many fold wealth, success, position of power, happiness.

Mars in twelfth house:- Gives trouble due to many fold expenditure, accidents in many ways, oppostion of wife, excessive bile and eye problems.

Yavana Jataka

Mars in First house:- Danger from government, poisonous creatures and fire, wound from arms, loss of money, suffering from many diseases.

Mars in Second house:- Gives financial loss, loss of luxury.

Mars in Third house:- Gain of finance, Evolution of personality, happiness, good food, gain of gold.

Mars in fourth house:- Brings diseases of stomach, weakness, aging, mental agony.

Mars in Fifth house:-  Danger to the children, destruction of financial sources, trouble from enemy, severe chronic diseases.

 Mars in sixth house:-  Destruction of enemy, gain of dignity, and honor, gives good health, happiness, plentitude.

Mars in seventh house:-  Gives finacial weakness, seperation from friends, diseases of stomach, tuberculosis, sorrow.

 Mars in Eighth house:- Gives trouble from enemies, suffuring from poison, wound from arms, tuberculosis, many fold troubles, insult, mean living.

Mars in Ninth house:- Gives wound from arms, destruction of happiness, fidget, loss of wealth, endless mental agony.

Mars in Tenth house:- Many diseases, trouble from enemies, wound from arms, achievement at the end.

Mars in Eleventh house:- gives Fame and honor, Good period for sons, popularity, increase of copper and gold wealth.

Mars in Twelfth house:– dispute with enemies  and wife, anger, diseases of legs, bad dreams, insult, lobourious living.

Jyotisharnava Navaneetham

Mars in First house:- :- Gives suffering due to fever, wound through arms, enemity with wife and children, trouble from gost.

Mars in Second house:- Loss of enthusiasm, sorrow, loss in business, destruction, company of wicked  and fear.

Mars in Third house:- Gain of finance, bodily comfort, progress in business, gain of ornament and attire.  Increase in wealth.

Mars in fourth house:- Misfortune, fear, cruel behaviour, enemity with relatives, loss of finace, indulgence in sinful activity.

Mars in Fifth house:-  Suffuring from diseases, untimely meals, indulgence in sinful activity.

Mars in sixth house:-  Gain of attire, money and grains, happiness, indulgence in charity work.

Mars in seventh house:-  Deficiency of food and attire, insult by relatives, bad word, enmity with brother and children.

 Mars in Eighth house:- Backslash in distant travel and business, trouble in breathing, loss of position and place, brings suffering from debt. 

Mars in Ninth house:- wanting of attire, and good food, bodily pain, loss of position, opposition from people.

Mars in Tenth house:- Brings sorrow, suffering from diseases, scarcity of nutritious food, wondering from place to place due to work requirement.

 Mars in Eleventh house:- Good health, monetary gain, happiness, gain of ornaments, success in business, and courage.

Mars in Twelfth house:- Distant travel, suffering due to diseases, enmity with relatives, bodily trouble, aimless wondering.

Sundaranada Jyotisha Kavya

Mars in First house:- :- Waxing Moon( Natal) sorrow from co-born, increase in grains, success over enemies. Waning Moon- Failure in undertakings, trouble from enemies, depression, loss of finance and property, bile related diseases.

Mars in Second house:- Waxing Moon- Failure in undertakings, accidents, Waning Moon- Danger from animals, wild animals, gain of grains from enemies, fire accidents, suffering from diseases.

Mars in Third house:- Waxing Moon- availability of servants, enmity with relatives, gain of property with all sorts of hurdles, winning over enemies, Waning Moon- Monetary gain and gain of ornaments, happiness and comfort.

Mars in fourth house:- Waxing Moongain of property and vehicles, separation from mother, success in litigation, Waning Moon- Company of mean people, diseases of stomach, suffering due to fever, happiness and comfort.

Mars in Fifth house:-  Waxing Moon- Mental worry due to children, pilgrimage to place of Subramanya, visiting to southern holy places, Waning Moon- Fear of enemies, diseases, dispute with children, wasteful wondering.

Mars in sixth house:-  Waxing Moon- Honor, progress, success over enemies, surrendering of enemies, gain of ornaments. Waning Moon- Gives loss of honor, incidents of surrendering to enemies, pilgrimage, travel to south, and loss in grain trading.

Mars in seventh house:-  Waxing Moon- separation from wife, ill health of wife, trouble from enemies, incidents like leaving the home town. Waning Moon- Brings ill health to wife, expenditure in litigation, mental tension and fear of enemies.

Mars in Eighth house:- Waxing Moon- Gives purification of blood, trouble from enemies, mental tensions. Waning Moon- Gives Mental tension in spite of having all comforts of life, Disappointment and feeling of helplessness.

Mars in Ninth house:– Waxing Moon- Danger to life of father, loss of ancestral property, metal tension, wasteful wondering. Waning Moon- By the blessing of ancestors regain of property, monetary gain, tension due to children.

Mars in Tenth house:- Waxing Moon- Success in undertakings, gain of property and money, honor, pilgrimage to south. Waning Moon- Brings fear to speak out, and from enemies, sorrow from children, opposition from relatives.

Mars in Eleventh house:- Waxing MoonGain of finance from many sources, Good timely food, gain in agriculture, happiness, gain of milk products. Waning Moon- Gives decrease in energy and ability, suffering due to diseases, attack by arms, fire accidents.

Mars in Twelfth house:- Waxing Moon- Wasteful expenditure, diseases of eye, bile diseases, diseases due to excessive heat. Waning Moon- Mental agony due to children, loss in agriculture, travel to south.

Transit of Mars over other Natal Planets.

Sun:- This is not a good period. Gives fire accident, wound due to accident, fever, diseases and problem of heat body. If Mars is not combust gives honor and promotion in position. But life is full of conflicts, and without peace.

Moon: – Enmity with mother, indulging in cheating and lie, success in arms trade, company of others wife and gain from her.

Mars: – Full of enthusiasm and energy and supplementing it indulging in hard work. Success in sports. Do not join hands with rivals, start new business, but sufficient rivals come in your way.

Mercury: – Waverly mind, success in small business, gives job of cooking in others house. But Mercury in quadrant gives marriage, happiness and comfort. Gain in trade of medicines, and chemicals. Company of wicked may force you to indulge in cheating. Have to face trouble due difference of opinion. Keep tolerant which is helpful.

Jupiter:-  Positive change in behaviour, success over enemies, higher position and honor. earning through many sources, learning of astrology, incantation, wizardry. Government helps through agents when in trouble. Good health, all round progress.

Venus:- hastiness, emotional clash, increased sexual desire, using rough methods for this, trying emotional blackmailing, separation from wife, illegal relationship, cheating, unfounded blame.   

Saturn:- Necesity to use descretion with responsibility, and following it. Misunderstanding with brothers. Rising of new enemies. Gives troubles, diseases of wind and bile. Death of relatives, theft, robbery, loss of ornaments, and money. Do not give surety to anybody. You must be very careful and tolerant.

Rahu:- Indulgence in the business of your liking. interest in sports, incresed sexual desire, help from brothers. improvemnt in living.

Ketu:- Desire to gain the position of power by hook or crook. Loss of honor because of this. loss of job. deficincy of followers in politics. It is the time to be very careful and tolerent. ( ingathered by Dr.pulippani)

Sudarshana Chakra Dasha(Parashara)

Form three circles around a center point. Using twelve lines form 12 compartments in each circle as follows.

Sudarshanacakra

 

Here signs are represented in anticlock wise. ( Like North indian style charts) In the inner most circle note ascendant as done in north indian style charts. In the next outer circle, Place the Moon sign in ascendant place and other signs and planets from that sign like north indian style. In the next outer circle, Place the Sun sign in ascendant place and other signs and planets in north indian style accordingly. For example the chart on 25-4-2017 at 8 AM. Bangalore is represented as below.

Here ascendant, Moon, and Sun signs are considered as ascendant. Other houses are counted anticlockwise from that sign as in North Indian charts. Here same subject is considered from all these three ascendants. Here Sun is considered benefic in Ascendant and malefic in other houses. Other malefic planets are considered benefic in own house and exaltation signs. Other astrological considerations like aspect, conjunction, etc. are considered as per astrological principals. Result of any sign without planet is considered from the lord of that sign and his strength etc. as per normal astrological rules.  Benefic planet when placed in more malefic (enemy, debilitation etc. signs) signs in divisional charts its benefic nature gets reduced. Similarly malefic planet if placed in benefic signs or exaltation signs in divisional charts its malefic nature gets reduced. Here all the twelve signs are considered in total and results should be predicted finally.    In the above chart Longitude of the planets, the sign in which they are posited are as follows with respect to Ascendant. .

Plnt Asc Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
Sgn Taurus Aries Pisces Taurus Aries Virgo Pisces Sagittarius Leo Aquarius
Deg 11 10 21 8 2 22 4 3 7 7
Min 20 59 28 26 57 01 32 24 15 15

 

In the above chart position of the planets in Houses with longitude is as follows with respect to Ascendant.  

Plnt Asc Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
House Taurus 1 12 11 1 12 6 11 8 4 10
Deg 11 10 21 8 2 22 4 3 7 7
Min 20 59 28 26 57 01 32 24 15 15

Lords of the signs where in planet is posited in the Seven divisional charts, is as follows.

Division    Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
Sign Mars Venus Venus Mars Mercury Jupiter Jupiter Sun Saturn
Hora Moon Sun Moon Sun Sun Moon Sun Sun Sun
Drekkan Sun Mars Venus Mars Venus Jupiter Jupiter Sun Saturn
Saptamsh Mercury Saturn Jupiter Mars Jupiter Venus Jupiter Mercury Jupiter
Navamsh Moon Saturn Jupiter Jupiter Moon Sun Venus Mercury Jupiter
Dwadashamsh Sun Mars Sun Sun Venus Mars Satrun Venus Mars
Trimshamsh Jupiter Saturn Mercury Mars Saturn Venus Mars Saturn Saturn

Lords of houses with respect to Seven Divisional Charts is as follows.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 House No

Division

Venus Mercury Moon Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Saturn Jupiter Mars Sign
Mercury Moon Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Hora

Shambu

Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Mercury Moon Sun Drekkan
Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Mercury Moon Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saptamsh
Mars Venus Mercury Moon Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Saturn Jupiter Navamsh
Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Mercury Moon Sun Dwadashams
Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Saturn Jupiter Mars Venus Mercury Moon Sun Trimshamsh

 

If we go through above tables, we find that Sun is posited in friendly signs in more divisional charts. So he has become neutral. Moon posited in more enemy signs in divisional charts. So though he is benefic, he becomes neutral. Mars posited in more benefic signs in divisional charts. So though malefic, becomes benefic. Mercury even though benefic posited in more malefic signs in divisional charts. So becomes malefic. Jupiter posited in more malefic and enemy signs. So though benefic, becomes malefic. Venus posited in two own signs, and in enemy signs in other divisional charts. So though benefic becomes neutral. Saturn posited in more enemy or malefic signs. So he becomes more malefic. Like this we have to decide the nature of all the nine planets

When ascendant sign, Moon sign and Sun signs are one and the same; prediction should be on the basis of Natal chart. When all three are different signs, then only prediction should be according to the Sudarshana Chakra.

First all the twelve houses should be judged properly. In above horoscope, in ascendant Mars, in Moon sign ascendant, Moon and Venus, in Sun sign ascendant Sun and retrograde Mercury are posited. That is five planets are in ascendant. So ascendant is strong. Out of these five planets three are neutral and one is benefic and one is malefic. So ascendant is sufficiently benefic. Second house contains Mars, Sun, and Mercury. Second house is also somewhat benefic. In third house Mars is posited hence benefic. In fourth house Rahu and Gulika are posited hence malefic. In fifth house Jupiter, Rahu and Gulika are posited hence malefic. In sixth house Rahu and Jupiter are posited hence malefic. In seventh house Jupiter is posited hence neutral. In eighth house Saturn is posited hence malefic. In ninth house Saturn is posited hence malefic. In tenth house Saturn is posited hence malefic. In eleventh house Moon, Venus and Ketu are posited hence benefic. In twelfth house Sun, Mercury and Moon are posited hence benefic. Like this all the twelve houses should be first judged. Next according to the karakatvas of the houses and planets posited in it results should be predicted.

Starting from ascendant sign 12 signs get one year main ruling period and one month sub period. That is in the span of twelve year all the sign lords become lords of the ruling period twice except Sun and Moon. In one year all the sign lords become lords of the sub period twice except Sun and Moon. First ruling period is that of the ascendant sign lord and his own sub period. Similarly at span of two and half days each sign lord becomes the lord of pratyanthara dasha.  Sookshma dasha is of two and half ghatis. That is in twelve years, in twelve months in thirty days, in one day, in thirty Ghatis, all twelve signs lords become lords of the ruling period, sub period or sookshma period. In any Ruling period 1, 4,7,10, 5, 9, 8 signs if contain benefic that year becomes prosperous to them. If these signs contain Rahu or Ketu only that year becomes troublesome to them. Benefic if posited in houses except 6, 12th give good results. That is benefic posited in any house except 6th and 12th from the desired house; good results with respect to that house can be expected that month or that year. From ascendant 3,6,11 houses contains malefic, that year good results regarding those houses can be experienced that year. Here Main period, sub period, and Sookshma periods are counted according to Savana month (Sun Month that is Aries, Taurus etc.)

Let us take the horoscope of Shri Tippu Sulthan to study it in detail. He dies on 4-5-1799 get defeated in Shrirangapattan war.

Yogi-Rahu; Avayogi-Venus; Combust signs-Cancer, Sagittarius; since the horoscope contains longitude of the planets I am not giving longitude table.

Sudarshana Chart of Comes like this.

TIPPU SULTHAN

TIPU SULTHAN Sudarshana Charta click here.

Dasha Visshottari click here

Dasha-2 Vimshottari and Sudarshana dasha. click here

In this Chart seven divisional charts planetary lords of the sign (Dispositor) is as follows.

 

Division     Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
Sign-Natal Mars Moon Venus Venus Mars Venus Mars Mars Mars
Hora Mercury Mars Mars Venus Mars Venus Mercury Sun Sun
Drekkan Mars Jupiter Venus Saturn Mars Mercury Jupiter Jupiter Mercury
Saptamsh Mercury Moon Venus Saturn Venus Jupiter Sun Jupiter Mercury
Navamsh Mercury Jupiter Mars Jupiter Mercury Venus Mars Mars Venus
Dwadashamsh Saturn Mercury Mars Venus Mercury Moon Mars Saturn Moon
Trimshamsh Mercury Mars Mars Mercury Saturn Mercury Jupiter Mars Mars

Ascendant is sagittarius. Moon sign ascendant is Cancer. Sun sign ascendant is Scorpio. Rahu, Moon, Sun, Saturn are in ascendant. Ascendant and Moon sign ascendant are combust signs. Rahu eventhough Yogi headding towards debilitation sign. Venus is avayogi posited in eleventh house.

Moon who is benefic posited in own house is in two divisional charts poisted in malefic signs, in two divisional charts in own sign( Vargottam) In three divisional charts in benefic signs and in quadrant to Jupiter causing Gajakesari Yoga.

Lord of the ascendant Jupiter is retrograde, Maraka ( death inflicting). Jupiter is in aspect to Badhaka Mercury, 6th lord Venus, and 12th lord Mars. So Gajakesari Yoga has become non operative. Moon is in 8th House from natal ascendant. So though the Moon is benefic ascendant is neutral.

Second house is Capricorn, Leo and Sagittarius respectively. Here Rahu is posited. Jupiter is aspecting Leo and Sigattarius. Rahu being natural, is in three benefic Vargas and four malefic Vargas. So second house is afflicted.

Third house is Aquarius, Virgo and Capricorn respectively. No planet is posited here. Saturn and Moon are aspecting Capricorn. Aquarius and Virgo have no aspects. So Third house is weak and afflicted.

Fourth house is Pisces, Libra and Aquarius respectively. Mars, Mercury and Venus are posited here. Mars is in Simhasanamsha( in four swavargas) and in three benefic vargs. Since Mars is also the lord of 5th house, he is strong and benefic. Mars is in aspect to Jupiter and Ketu. Pisces and Aquarius have no planets and no relations like aspect. Mercury is in five benefic vargas and two malefic vargas. He is the lord of the 7th and 10th house. He is also Maraks and Bhadhaka. He is posited in friendly sign. So he is benefic. Venus is avayogi, posited in own house the11th house, 6th and 11th lord. he is posited in  Three own vargas, and four benefic vargas. So inspite of lord of malefic house he is benefic. So 4th house is strong and benefic.

Fifth house is Aries,Scorpio and Piseces. Retrograde Jupiter, Saturn, and Sun are posited here. Jupiter is in aspect to beneifc as well as malefic. He is in four malefic vargas and three benefic vargas. He is in friendly sign. He is lord of the ascendant. So neutral. Saturn is posited in enemy sign. He is in four malefic and three benefic vargas. He is posited in 12th house. So he is malefic.  Sun is lord of the 9th house posited in friendly sign in 12th house. He is in three malefic and four benefic vargas. So Sun is neutral. So fifth house is also neutral.

Sixth house is Taurus, Sagittarius, and Aries. Rahu and Jupiter are posited here. As detailed above Jupiter is Neutral and Rahu is malefic. Rahu is in aspect to Jupiter. So Rahu and sixth house can be treated as neutral.

Seventh house is Gemini, Capricorn, and Taurus. Ketu is posited  here. Ketu is in five benefic and Two malefic vargas. No other relation. So Ketu and seventh house is benefic.

Eighth house is cancer, Aquarius and Gemini. Moon and Ketu are posited here. As detailed above They are benefic. So Eighth house is strong and benefic.

Ninth house is Leo, Pisces and cancer. cancer is combust sign. Moon is posited here. So ninth house is benefic.

Tenth house is Virgo, Aries and Leo. Retrograde Jupiter is posited here. So Tenth house is neutral.

Eleventh house is Libra, Taurus and Virgo. Mars, Mercury and Venus are posited here. Since all the three are benefic eleventh house is benefic.

Twelfth house is Scorpio, Gemini and Libra. Sun, Saturn, Mars, Mercury, Venus, Ketu and Gulika are posited here. Mars, Mercury, venus and Ketu are benefic. Sun is neutral. saturn is melefic. So Twelfth house is strong and benefic.

On 4-5-1799 if we cast the Sudarshana Chakra, we can find that Sagittarius, Cancer, Scorpio Main period is running for Tipusultan. That is ascendant Dasha and Rahu, Moon, Saturn and Gulika posited there. ( 1-1-1) Virgo-Sagittarius-Pisces Sub period( 10-6-5 Houses) and Rahu posited there. Aries-Libra-Libra Pratyanthara dasha (Sub-Sub period) (5-4-12, Mars, Mercury, Venus posited there) Capricorn-Capricorn-Capricorn Sookshma dasha. (2-7-3-nil)Aquarius-Aquarius-Aquarius Prana dasha (3-7-4-nil) is running.

Here we should remember that though ascendant Dasha is running but, Jupiter and Rahu are not benefic to the native. Two ascendant signs are combust signs.  Sixth house Dasha is running from Moon and again Rahu is posited there, who is weak and malefic. Antharadasha is somewhat good. But no planet is posited in next two stages of dasha. More over lord of those Dasha is Saturn who is not benefic to the native and posited in 12th house. This brings him defeat and danger to the life. If we cast the transit Sudardhana Chakra for 4-5-1979 we get clearer picture.

TRANSIT 4-5-1799. MYSORE

Transit click here

Here Sagittarius Dasha is ascendant dasha. Rahu posited in Ascendant is transiting over trine position. Cancer Dasha is ascendant dasha from the Moon.  Lord Moon is along with Rahu and Death inflicting planet (2nd Lord) Sun. This induces more killing power to Rahu. Sun sign ascendant Scorpio is ascendant dasha from Sun. Sun, Moon, Mercury, Rahu and Gulika are posited in 6th house from here. Mercury is 8th lord for this ascendant and posited with Rahu who is in death inflicting.  He is transiting in 7th house from natal Mercury. Mercury is also transiting over 7th house from his natal position. So we can see that ascendant is open to more death inflicting influences. We can also notice that Sub and further periods up to Pranadasha are of the signs death inflicting, 8th or 12th signs. More over respective planets are transiting in trine, quadrant or in aspect positions.

Now according to Vimshottari Dasha Mars-Mercury-Mercury-Venus periods. Mars dasha Mercury Sub period results (see above) show it is hard time to the native. Mars is giving the results of 12th house. Next sub period lord Mercury is death inflicting and Badhaka for Mars. Sookshma period lord Venus is 8th lord from main period lord and posited with Dasha lords. So the native undergone much insult and finally died.

 

 


Follow Me
RSS

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Welcome , today is Friday, June 23, 2017