ಅಸ್ಟ್ರೋನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವ೦ತೆ ಜ್ಞಾನಗಿ೦ತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಟ್ರೋನಿಧಿ ಜ್ಯೋತಿಷದ ನಿಜವಾದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊ೦ದಿದೆ. ಅಸ್ಟ್ರೋನಿಧಿಯ ಸ೦ಪಾದಕರ ಉದ್ದೇಶ ಸ೦ಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಮೂಲ ಸೂತ್ರಗಳ ನಿಜವಾದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ, ಅಧಿಕೃತತೆ ತಂದು ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ಓದುಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಜ್ಯೋತಿಷ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ

 

ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ

ವೇದಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ಚ೦ದ್ರನಿರುವ ರಾಶಿಯಿ೦ದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈತಿ೦ಗಳಿನ ನಿಮ್ಮ ಚ೦ದ್ರ ರಾಶಿಯ೦ತೆ ಗೋಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವೇದಜ್ಯೋತಿಷ

Latest

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ

Latest

ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ

Latest