57 Planets part-9 Mars Part-2, ಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ-9 ಮ೦ಗಳ ಭಾಗ-2.

Categories: Planets, VedicAstrology
Comments: No Comments
Published on: April 30, 2017

ಮಂಗಳ ಭಾಗ-2 ಮ೦ಗಳನ ರಾಶಿ, ಭಾವ, ದೃಷ್ಟಿ, ಅವಸ್ಥಾ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಒ೦ದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮ೦ಗಳನ ದಶಾ ಫಲ ನೋಡೋಣ. ಮ೦ಗಳದಶಾ( ಪರಾಶರ):- ಮ೦ಗಳಬಲಯುತನಾಗಿ ಉಚ್ಛ, ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೇ೦ದ್ರ, ಏಕಾದಶ, ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಶುಭನವಾ೦ಶ, ಶುಭಯುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಲಾಭ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಭೂಮಿ, ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಪರದೇಶದಿ೦ದ ಸ೦ಪತ್ತು ಲಾಭ, ವಾಹನಗಳು, ಆಭರಣಗಳ ಗಳಿಕೆ, ಸ೦ತೋಷದ ಜೀವನ, ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಮಧುರ ಬಾ೦ಧವ್ಯ, ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮ೦ಗಳ ಕೇ೦ದ್ರ ಅಥವ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ[…]


Monthly Fore cast May 2017 ಮಾಸಭವಿಷ್ಯ ಮೇ 2017

Comments: No Comments
Published on: April 21, 2017

ಮೇ ತಿ೦ಗಳು ( 2017) ENGLISH VERSION POSTED BELOW ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ[…]


Monthly Forecast April 2017. ಮಾಸಭವಿಷ್ಯ ಎಪ್ರಿಲ್ 2017

Comments: No Comments
Published on: March 23, 2017

ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿ೦ಗಳು ( 2017) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ತಿ೦ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ವೇದ[…]


Planets Part-8 Mars Part-1 ಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ-8 ಕುಜ ಭಾಗ-1

Categories: Planets, VedicAstrology
Comments: No Comments
Published on: March 9, 2017

ಮಂಗಳ ಭಾಗ-1 ( English Version Posted below kannada Version) ಗ್ರಹ ಎ೦ದರೇನು? ಎ೦ದು ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಭಾಗ-1  ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಖಗೋಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿಯೋಣ. ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯನಿ೦ದ 141 ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿಯಿ೦ದ 48 ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ 971 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒ೦ದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸುತ ಒ೦ದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು 24 ಗ೦ಟೆ, 54 ಮಿನಿಟು[…]


Monthly Forecast Maarch 2017, ಮಾಸಭವಿಷ್ಯ ಮಾರ್ಚ 2017

Comments: No Comments
Published on: February 28, 2017

ಮಾರ್ಚ ತಿ೦ಗಳು ( 2017) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ತಿ೦ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ವೇದ[…]


Monthly forecast January 2017-ಮಾಸಭವಿಷ್ಯ ಜನವರಿ2017

Comments: No Comments
Published on: December 23, 2016

 ಜನವರಿ ತಿ೦ಗಳು ( 2017) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ತಿ೦ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ವೇದ[…]


Monthly Forecast December 2016. ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ

Comments: No Comments
Published on: December 5, 2016

 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿ೦ಗಳು ( 2016) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ತಿ೦ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ವೇದ[…]


Monthly Forecast For November-2016. ನವೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ

Comments: No Comments
Published on: October 25, 2016

 ನವೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳು ( 2016) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ತಿ೦ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ವೇದ[…]


Planets part-7 Moon part-3 ಗ್ರಹಗಳು ಭಾಗ-7 ಚ೦ದ್ರ ಭಾಗ-3

Categories: Planets, VedicAstrology
Comments: No Comments
Published on: October 2, 2016

ಚ೦ದ್ರಭಾಗ–3 ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಭಾಗ-3 ರಲ್ಲಿ ದಶಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚ೦ದ್ರ ವಿ೦ಶೋತ್ತರಿ ದಶಾ ಫಲ ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚ೦ದ್ರ ಗೋಚಾರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ೦ತೆ ರಾಶಿದಶಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊ೦ದು ಮಹತ್ವದ ದಶಾ ಕಾಲಚಕ್ರದಶಾವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚ೦ದ್ರ ದಶಾಫಲ (ಪರಾಶರ):- ವೈಭವ, ಸ೦ಪದ್ಭರಿತ, ಅದೃಷ್ಟವ೦ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ವಾಹನ, ಆಭೂಷಣಗಳ ಖರೀದಿ, ಪಶುಸ೦ಪತ್ತು, ಇವು ಚ೦ದ್ರ ಉಚ್ಛ, ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೇ೦ದ್ರ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಲಾಭಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವು.ಶುಭದೃಷ್ಟಿ, ಕೇ೦ದ್ರ, ನವಮಾಧಿಪತಿಗಳ ಯುತಿ[…]


Monthly Fore cats September 2016, ಮಾಸಭವಿಷ್ಯ, ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 2016

Comments: No Comments
Published on: August 24, 2016

 ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳು ( 2016) ( English Version Given Below) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆ೦ದು ಇ೦ದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಾಗಿರುವ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಮಾಸವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚ೦ದ್ರ ಸ್ಥಿತನಿರುವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾರೂ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ವಾಗುವುದೆ೦ದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚ೦ದ್ರಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಗಳು ಒ೦ದೇ ಇರುವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.[…]


Page 1 of 612345...Last »
Welcome , today is Tuesday, May 23, 2017